ในการจัดตั้งองค์กรจะต้องดูองค์ประกอบทางกฎหมายและความเหมาะสมของธุรกิจ  ซึ่งธุรกิจที่ปรึกษาจะจัดตั้ง เป็น รูปของบริษัท จำกัด  เพราะในความรับผิดให้จำกัดตามที่จดทะเบียน  เป็นธุรกิจที่แสวงหากำไร  

ประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน

 

ป.พ.พ.   แสวงหากำไร -         ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน -         บริษัทจำกัด   ไม่แสวงหากำไร   -   สมาคม
*   มูลนิธิ   
กฎหมายอื่น
 
-    นิติบุคคลอื่น ๆ เช่น  สหกรณ์  บริษัทมหาชน วัดในศาสนาอื่น