วันนี้  นั่งดูการทำงานของคณะกรรมการสีต่าง ๆ  ในการเตรียมการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียน  ทำให้เห็นกระบวนการที่นักเรียนได้นำความรู้ 
จากการเรียน  จากประสบการณ์ในการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
 มองเห็นการนำประสบการณ์จากสาระภาษาไทย  สู่  การเขียนคำขวัญ  คำโฆษณา  คำเชิญชวน
 มองเห็นการนำประสบการณ์จากสาระคณิตศาสตร์  สู่  การคิดคำนวณ  รายรับ รายจ่าย  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในสีของตนเอง 
 มองเห็นการนำประสบการณ์จากสาระวิทยาศาสตร์  สู่  การจัดเตรียมการจุดคบเพลิง
 มองเห็นการนำประสบการณ์จากสาระสังคมศึกษา  สู่  การติดต่อประสานงาน  การวางแผนงาน  การเป็นผู้นำ  ผู้ตาม
 มองเห็นการนำประสบการณ์จากสาระสุขศึกษา  พลศึกษา  สู่   การจัดการแข่งขัน  มารยาทในการแข่งขัน  การเตรียมตัวในการแข่งขัน
 มองเห็นการนำประสบการณ์จากสาระการงานอาชีพฯ  สู่  การวางแผนในการจัดหาอาหาร  การเตรียมอุปกรณ์  การวางแผนการจัดซื้อ
 มองเห็นการนำประสบการณ์จากสาระศิลปะ  สู่  การเขียนแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์  คำขวัญ  การตกแต่งซุ้ม 
  มองเห็นกระบวนทำงานของเด็กแล้ว  ทำให้หวนคิดถึงสิ่งที่ร่วมกันจัดให้กับเด็ก  ว่าเป็นสิ่งเขาสามารถทำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
  ถ้า  ครู  พร้อมที่จะยอมรับความคิดของพวกเขา  กล้าที่จะให้เขาบริการจัดการเอง  โดยครูเป็นเพียงพี่เลี้ยง    ไม่กลัวเสียศักดิ์ศรี  ถ้าจะเสนอเพื่อให้คณะกรรมการที่เป็นนักเรียนเห็นชอบ  และอนุมัติเงินให้ครูซื้อได้ 
 เห็นแล้วว่า  วิชาคุณค่าความเป็นมนุษย์  เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก  ถ้าเขาได้รับโอกาสจากพี่เลี้ยง