๑๐ บ่อเกิดกฎหมายของ ๑๐ สถานการณ์เด่น


       ๑. เรื่องเกาหลีเหนือ ทดลองอาวุธนิวเคลียร์ 
บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง คือ ๑.๑. สนธิสัญญาห้ามการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในบรรยากาศ ในห้วงอวกาศและใต้น้ำ (มอสโก, ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖)
 ๑.๒. CONVENTIONon the Prohibition of the Development,Production, Stockpiling and Use ofChemical Weapons and on Their Destruction (13 January 1993)
      ๒. เรื่องการค้าเสรี
บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง นั้น ๒.๑ คือตัวสนธิสัญญาที่เกี่ยวกับเรื่องการค้าเสรีระหว่างรัฐไทยกับประเทศต่างๆที่ไทยเข้าไปร่วมเจรจาเพื่อเปิดการค้าเสรี
      ๓. เรื่องแรงงานต่างด้าว
บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง คือ ๓.๑ อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานผู้อพยพและครอบครัว 1990
๓.๒ อนุสัญญาว่าด้วยการจ้างแรงงานอพยพ 1949   ๓.๓ อนุสัญญาว่าด้วยการบังคับใช้แรงงาน 19930
     ๔. เรื่องการซื้อขายเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดCTX 
บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง คือ อนุสัญญาที่ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
     ๕. เรื่องของการที่สตรียังถูกจำกัดสิทธิความเท่าเทียมกัน
บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง คือ ๕.๑ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ   (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – CEDAW) ๕.๒ พิธีสารเลือกรับ (Optional Protocol) ๕.๓ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR)
     ๖. เรื่องปัญหาสถานะของผู้ลี้ภัย
บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง คือ ๖.๑ อนุสัญญาเกี่ยวกับสถานะของผู้ลี้ภัย (Convention relating to the Status of Refugees) ๖.๒ ปฏิญญาว่าด้วยผู้ลี้ภัยทางดินแดน (Declaration on Territorial Asylum) 
     ๗. เรื่องคนไทยพลัดถิ่นจังหวัดระนอง
บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง คือ ๗.๑  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) 
๗.๒ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ  (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination  - CERD)
     ๘. เรื่องการค้ามนุษย์
บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง คือ ๘.๑ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR)
๘.๒ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  (Convention on the Rights of the Child – CRC )
๘.๓ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ   (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – CEDAW)
      ๙. เรื่องปัญหาของบุคคลที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตกหล่นจากแผนที่ประเทศไทย
บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง คือ ๙.๑  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR)
๙.๒ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  (Convention on the Rights of the Child – CRC )
๙.๓ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ   (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – CEDAW)
      ๑๐. เรื่องปัญหาสถานะบุคคลบนพื้นที่ซับซ้อน
บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง คือ ๑๐.๑ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR)
๑๐.๒ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  (Convention on the Rights of the Child – CRC )
๑๐.๓  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ   (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – CEDAW)
๑๐.๔ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ  (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination  - CERD)
๑๐.๕ อนุสัญญาว่าด้วยการลดความไร้สัญชาติ (Convention on the Reduction of Statelessness)
๑๐.๖ ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติของประเทศที่บุคคลนั้นอาศัย (Declaration on the Human Rights of Individuals Who are not Nationals of the Country in which They Live)
๑๐.๗ อนุสัญญาเกี่ยวกับสถานะของบุคคลไร้สัญชาติ (Convention relating to the Status of Stateless Persons)