๑๐บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ ของ ๑๐สถานการณ์เด่นระหว่างประเทศ

บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่สำคัญทั้ง ๑๐ สถานการณ์

                 ๑๐ บ่อเกิดกฎหมายของ ๑๐ สถานการณ์เด่น


       ๑. เรื่องเกาหลีเหนือ ทดลองอาวุธนิวเคลียร์ 
บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง คือ ๑.๑. สนธิสัญญาห้ามการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในบรรยากาศ ในห้วงอวกาศและใต้น้ำ (มอสโก, ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖)
 ๑.๒. CONVENTIONon the Prohibition of the Development,Production, Stockpiling and Use ofChemical Weapons and on Their Destruction (13 January 1993)
      ๒. เรื่องการค้าเสรี
บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง นั้น ๒.๑ คือตัวสนธิสัญญาที่เกี่ยวกับเรื่องการค้าเสรีระหว่างรัฐไทยกับประเทศต่างๆที่ไทยเข้าไปร่วมเจรจาเพื่อเปิดการค้าเสรี
      ๓. เรื่องแรงงานต่างด้าว
บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง คือ ๓.๑ อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานผู้อพยพและครอบครัว 1990
๓.๒ อนุสัญญาว่าด้วยการจ้างแรงงานอพยพ 1949   ๓.๓ อนุสัญญาว่าด้วยการบังคับใช้แรงงาน 19930
     ๔. เรื่องการซื้อขายเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดCTX 
บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง คือ อนุสัญญาที่ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
     ๕. เรื่องของการที่สตรียังถูกจำกัดสิทธิความเท่าเทียมกัน
บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง คือ ๕.๑ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ   (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – CEDAW) ๕.๒ พิธีสารเลือกรับ (Optional Protocol) ๕.๓ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR)
     ๖. เรื่องปัญหาสถานะของผู้ลี้ภัย
บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง คือ ๖.๑ อนุสัญญาเกี่ยวกับสถานะของผู้ลี้ภัย (Convention relating to the Status of Refugees) ๖.๒ ปฏิญญาว่าด้วยผู้ลี้ภัยทางดินแดน (Declaration on Territorial Asylum) 
     ๗. เรื่องคนไทยพลัดถิ่นจังหวัดระนอง
บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง คือ ๗.๑  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) 
๗.๒ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ  (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination  - CERD)
     ๘. เรื่องการค้ามนุษย์
บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง คือ ๘.๑ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR)
๘.๒ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  (Convention on the Rights of the Child – CRC )
๘.๓ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ   (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – CEDAW)
      ๙. เรื่องปัญหาของบุคคลที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตกหล่นจากแผนที่ประเทศไทย
บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง คือ ๙.๑  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR)
๙.๒ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  (Convention on the Rights of the Child – CRC )
๙.๓ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ   (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – CEDAW)
      ๑๐. เรื่องปัญหาสถานะบุคคลบนพื้นที่ซับซ้อน
บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง คือ ๑๐.๑ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR)
๑๐.๒ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  (Convention on the Rights of the Child – CRC )
๑๐.๓  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ   (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – CEDAW)
๑๐.๔ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ  (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination  - CERD)
๑๐.๕ อนุสัญญาว่าด้วยการลดความไร้สัญชาติ (Convention on the Reduction of Statelessness)
๑๐.๖ ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติของประเทศที่บุคคลนั้นอาศัย (Declaration on the Human Rights of Individuals Who are not Nationals of the Country in which They Live)
๑๐.๗ อนุสัญญาเกี่ยวกับสถานะของบุคคลไร้สัญชาติ (Convention relating to the Status of Stateless Persons)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายสถานะบุคคล

คำสำคัญ (Tags)#ระหว่างประเทศ

หมายเลขบันทึก: 69570, เขียน: 26 Dec 2006 @ 22:17 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 12:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
เหมือนกับกฤษฎาเลยนะคะ