ชีวิตที่พอเพียง 4125a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ – ๕ มกราคม ๒๕๖๕    ช่วง โอมิครอนสร้างคลื่นการระบาดใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมมาก  แต่จำนวนผู้ป่วย และคนตายน้อยกว่ามาก 


ชีวิตที่พอเพียง 4125a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :   ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๖๔ – ๕ มกราคม ๒๕๖๕    ช่วง โอมิครอนสร้างคลื่นการระบาดใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมมาก  แต่จำนวนผู้ป่วย และคนตายน้อยกว่ามาก   

๓๐ ธันวาคม     

เช้าประชุมคณะกรรมการสภา มช. แก้ไขข้อบังคัการสรรหาอธิการบดี    ทางซูม   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๓,๐๓๗  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๕๐   จากทัณฑสถาน ๘๑    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๓๓,๓๙๙ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๐๓.๘ ล้านโดส  

มีการทำนายว่า การระบาดของสายพันธุ์ โอมิครอนจะส่งผลให้ในเดือนกุมภาพันธ์ มีคนที่มีอาการ long covid เพิ่มขึ้นจำนวนมาก (๑) 

 

 ๓๑ ธันวาคม    

อยู่บ้าน 

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๗๖๗  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๗๘    ผู้ติดเชื้อในทัณฑสถาน ๑๕๔    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๓๓,๒๔๓ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๐๔.๓ ล้านโดส 

จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ทั้งโลก เกือบ ๒ ล้านรายใน ๑ วัน    ใน สรอ. กว่า ๕ แสนราย   มากกว่าในการระบาดช่วงก่อนๆ    ตัวเลขนี้สำคัญน้อยกว่าตัวเลขผู้ป่วยที่ต้องเข้าโรงพยาบาล   และจำนวนคนตาย 

     

   

๑ มกราคม ๒๕๖๕ (เสาร์)   

อยู่บ้าน     

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๗๑๖  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๙๖    ในทัณฑสถาน ๕๗   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๓๗,๑๒๓     มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว ๑๐๔.๔ ล้านโดส  

   

๒ มกราคม (อาทิตย์)            

 อยู่บ้าน          

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๘๙๖      เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๖๕    จากทัณฑสถาน ๒    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๓๓,๑๐๘ ราย     ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๐๔.๕ ล้านโดส      

            

๓ มกราคม วันหยุดชดเชย     

               อยู่บ้าน         

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๖๘๔   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๕๔    จากทัณฑสถาน ๒๑    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๓๓,๑๑๔ ราย    รวมฉีดวัคซีนแล้ว ๑๐๔.๕ ล้านโดส 

 จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในสหรัฐอเมริกาเกิน ๑ ล้านคนต่อวัน       

 

       

 

๔ มกราคม  

เช้าประชุมคณะอนุกรรมการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ สสวท.    บ่ายประชุมเรื่อง Future Skills กับทีมคณะศึกษาศาสตร์ มน.                            

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๙๖๓  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒   ในทัณฑสถาน ๒ ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๓๓,๕๐๕ ราย   ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๐๔.๕ ล้านโดส   

 

๕ มกราคม      

บ่ายประชุมกรรมการอำนวยการโครงการทุ่งไสไช  ของ มอ. ทางซูม                    

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๓,๖๔๘  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑๔   จากทัณฑสถาน ๖๘    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๓๔,๘๗๗    ฉีดวัคซีนแล้ว  ๑๐๔.๕ ล้านโดส   

สายพันธุ์โอมิครอนกระจายทั่วประเทศแล้ว     กำลังอยู่ในขั้นขยายตัว    จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เริ่มสูงขึ้นชัดเจน 

ทั่วโลกมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๒.๕ ล้านคน

มีข่าวพบสายพันธุ์ใหม่ ๑๖๔๐๒ ในฝรั่งเศส    ที่จำนวนจุดกลายพันธุ์สูงมาก  และหลบวัคซีนได้       

     

วันที่ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย สะสม ตายสะสม จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ตายสะสมทั่วโลก สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)  
๒๙ ธันวาคม ๒,๕๗๕ (๒,๔๕๙) ๒,๒๑๗,๒๘๗ ๒๑,๖๔๗ ๒๘๓,๒๖๘,๒๙๒ ๕,๔๓๒,๖๑๕  (๑๖ น.) ๕๔,๑๔๘,๕๔๔/๘๔๒,๑๖๑
๓๐ ๓,๐๓๗ (๒,๙๒๕) ๒,๒๒๐,๓๒๔ ๒๑,๖๗๒ ๒๘๔,๙๘๔,๘๑๒ ๕,๔๔๐,๕๔๔ (๑๖ น.) ๕๔,๖๕๖,๘๖๖/๘๔๔,๒๗๒
๓๑  ๓,๑๑๑ (๒,๙๙๙) ๒,๒๒๓,๔๓๕ ๒๑,๖๙๘ ๒๘๖,๙๓๗,๘๙๕ ๕,๔๔๗,๗๘๙ (๑๖ น.) ๕๕,๒๕๒,๘๒๓/๘๔๕,๗๔๕
๑ ม.ค. ๖๕ ๓,๐๑๑ (๒,๘๖๙) ๒,๒๖,๔๔๖ ๒๑,๗๐๘ ๒๘๘,๕๕๗,๑๒๕ ๕,๔๕๓,๕๘๐ (๑๖ น.) ๕๕,๖๙๖,๕๐๐/๘๔๖,๙๐๕
 ๓,๑๑๒ (๒,๙๖๓) ๒,๒๒๙,๕๕๘ ๒๑,๗๒๐ ๒๘๙,๗๔๔,๒๗๒ ๕,๔๕๘,๓๗๓ (๑๖ น.) ๕๕,๘๖๔,๕๑๙/๘๔๗,๑๖๒
๒,๙๒๗ (๒,๗๕๙) ๒,๒๓๒,๔๘๕ ๒๑,๗๓๘ ๒๙๐,๖๗๔,๘๗๙ ๕,๔๖๑,๗๙๘ (๑๖ น) ๕๖,๑๔๒,๑๗๕/๘๔๗,๔๐๘
๓,๐๙๑ (๒,๙๖๗) ๒,๒๓๕,๕๗๖ ๒๑,๗๕๐ ๒๙๓,๐๓๘,๕๔๕ ๕,๔๖๗,๒๒๒ (๑๖ น.) ๕๗,๑๓๑,๑๘๗/๘๔๘,๘๘๕
๓,๘๙๙ (๓,๗๓๐) ๒,๒๓๙,๔๗๕ ๒๑,๗๖๙ ๒๙๕,๖๔๐,๗๔๐ ๕,๔๗๔,๗๖๐ (๑๖ น.) ๕๘,๐๔๐,๗๒๐/๘๕๑,๔๓๙
             

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

วิจารณ์ พานิช

๕ ม.ค. ๖๔

หมายเลขบันทึก: 695481เขียนเมื่อ 5 มกราคม 2022 16:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 มกราคม 2022 16:04 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี