การเรียนหนังสือ  เราวัดว่าเรามีความรู้  ตอนที่คุณครูให้มีการสอบ แต่ปัจจุบัน เราสามารถทดสอบความรู้ของเราเองได้  ซึ่งหน่วยงาน สำนักทดสอบทางการศึกษา     สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน  ได้จัดทำ WEB  ให้เราได้วัดความรู้ เพื่อจะได้รู้ว่าเราได้เพิ่มพูนความรู้มากขึ้น มีครบทุกวิชา  (  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา  คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  การงานและพื้นฐานอาชีพ   เป็นต้น  )  โดยเฉพาะประเด็นที่จะสอบ NT ของชั้น ประถมการศึกษาปีที่ 3 /  ปีที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และปีที่ 6 

สามารถเข้าไปทดสอบได้ที่  WEB : 

 

http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/pagep6.php