ประวัติชุมชนตำบลคลองมะเดื่อ


จากเดิมตำบลคลองมะเดื่อ  มีชื่อว่า ตำบลคลองกระทุ่ม  อดีตบริเวณพื้นที่อาณาเขตนับแต่โบราณมาจนถึงปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ อาศัยน้ำในลำคลองใช้ประโยชน์ในการคมนาคม การอุปโภค- บริโภค  และเนื่องจากคลองที่ประชาชนใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เป็นหลักที่มี อยู่คลองเดียวและบริเวณด้านข้างคลองแห่งนี้มีต้นมะเดื่อขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากเกือบตลอดคันคลอง  เมื่อชาวบ้านผ่านไปผ่านมาจึงเรียก คลองสายนั้นว่า  " คลองมะเดื่อ "  และภายหลังคลองมะเดื่อเส้นนี้ไหลผ่านตำบล   จึงเรียกตำบลนี้ว่า   " ตำบลคลองมะเดื่อ "  จนถึง ปัจจุบัน

จัดตั้งเป็น องค์การบริารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538

ปีงบประมาณ 2540 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 18,900,000 บาท จัดซื้อที่ดิน 4 ไร่ 

ปีงบประมาณ 2542 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ อนุมัติงบประมาณารายจ่ายประจำปี 6,890,000 ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ  วันที่ 12 มกราคม  พ.ศ. 2542  ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ด้วยงบประมาณ 6,852469.26 บาท และมีพิธีเปิ ดอาคารเมื่อว้นที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542

จัดตั้งเป็น เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 309 ง หน้า 23 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อได้แจ้งให้ประชาชนหมู่บ้านดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้านแล้วเสนอแผนโครงงานให้แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรโดยคำนึงถึงปัญหาความต้องการของประชาชน
แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อเป็นการจัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาภายในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบล คลองมะเดื่อจำนวน 11 หมู่บ้านของตำบลของมะเดื่ออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยจัดทำตามกรอบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่นเขตในจังหวัดที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติทางยุทธศาสตร์หลักเก้าด้านและค่านิยมของคนไทย 12 ประการ

ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาพ.ศ. 2558 ถึงพ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2558 จำนวน 27 โครงการ

ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมพ.ศ. 2558 ถึงพ.ศ. 2560 จำนวน 29 โครงการคิดเป็น 23 . 20 โครงการที่ได้รับอนุมัติจำนวน 27 โครงการ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองโดยเน้นแก้ไขปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ต้องมีการวางแผนแก้ไขปัญหาโดยใช้ทรัพยากรอย่างเป็นระบบและรัดกุมเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 ได้กำหนดประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้สามประเภทคือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาสามปีและแผนดำเนินงานซึ่งการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆเช่นการพนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายรัฐบาลผ่านกระทรวงกรมกรมยาสัการแพทย์นาจังหวัดตลอดจนยุทธศาสตร์และการพัฒนาอำเภอ

คำสำคัญ (Tags): #ประวัติ
หมายเลขบันทึก: 694501เขียนเมื่อ 18 ธันวาคม 2021 14:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 มกราคม 2022 20:09 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท