การจัดการความรู้

kmคอมพิวเตอร์
หัวข้อโครงงาน                   ระบบงานจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพองค์กร
               ( Knowledge Management )
  กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นักศึกษา                               นางสาวพุทธิดา   อินธิบาล
อาจารย์ที่ปรึกษา                  อาจารย์สุทิศา       ซองเหล็กนอก
ระดับการศึกษา                    วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มโปรแกรมวิชา               คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา                           2548
1.  ที่มาของปัญหา
                การจัดการความรู้เป็นกระบวนการเพื่อการพัฒนาคุณภาพขององค์กร  และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้และการประยุกต์ใช้ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้  และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กรหรือกลุ่มบุคคล  และเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะทำให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และถ่ายโยงความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  จากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือระหว่างกลุ่มบุคคล   ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้อย่างต่อเนื่อง  และเป็นเครื่องมือพัฒนาผลงานของบุคคล  องค์กรเพื่อใช้ในการทำงานให้ประสบผลสำร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
จึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาโครงการจัดการความรู้ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพขององค์กร ซึ่งมีการจัดหมวดหมู่ความรู้ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน สามารถจัดเก็บความรู้ เพื่อให้ค้นหาได้ง่าย และเป็นการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้  การสร้างความรู้ใหม่  การประยุกต์ใช้ความรู้ การวิเคราะห์ และรวบรวมความรู้ที่จำเป็นสำหรับการใช้ประโยชน์ ภายในองค์กรรูห เมหาวิทยาลัยฯเวิทยาลัยฯเพ
2.  วัตถุประสงค์ของโครงงาน
-  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการประยุกต์ใช้ให้แก่บุคลากรเพื่อให้มี ประสิทธิภาพในการทำงาน
                -  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถค้นหาสมรรถนะของตนเอง
-  เพื่อเป็นแนวทางการจัดการความรู้และ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ   สกลนคร

การจัดการความรู้

search
KM
Webblog
- งานธุรการ
- งานการเงิน
- งานพัสดุ
- ด้านคอมพิวเตอร์
- อื่นๆ

vnjo

3. แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้

-ประชาสัมพันธ์

-กำหนดสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้งาน

- ควบคุมดูแลระบบ
Chat  Room
Admin
               
                                                                                               
ระบบการจัดการความรู้ที่นำเสนอในหัวข้อโครงงานนี้  โดยจะแบ่งการทำงานออกเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนจะแยกการทำงานแตกต่างกัน ตามระบบงานย่อยดังต่อไปนี้
งาน Admin
                จะเป็นผู้กำหนดสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้  และควบคุมดูแลระบบ  ทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ ผู้ใช้ ได้ทราบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับความต้องการ เรื่องการจัดการความรู้ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยที่ User  ที่ต้องการใช้งานระบบการจัดการความรู้จะต้องติดต่อกับ Admin เพื่อขอ User และ Password ในการขอ อนุญาตเข้ามาใช้งาน
งาน Search
                User  ที่เข้ามาใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความรู้ โดยสามารถค้นหา ชื่อบุคลากร หรือ คำที่ต้องการค้นหา ในเรื่องการจัดการความรู้ เพื่อให้ทราบข้อมูลที่ต้องการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่อไป  เพิ่มความสะดวก รวดเร็วและประสิทธิภาพในการใช้งาน
มากขึ้น
งานการจัดการความรู้   ( Knowledge Management )
                ผู้ที่มีความต้องการจัดการความรู้สามารถติดต่อขอ User และ Password กับ Admin
โดยระบบงานจัดการความรู้จะแบ่งงานแต่ละส่วนออกเป็นหมวดหมู่  เพื่อให้ User สามารถจัดการความรู้ในแต่ละเรื่องตามความต้องการของสมรรถนะของตนเอง  และระบบงานนี้จะแสดงการ Comment งานการจัดการความรู้ในแต่ละเรื่อง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ภายในองค์กร
งานWebblog
                ไดอารี่บนเว็บ สำหรับ บุคลากร ที่มีต้องการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ อาจจะเป็นเรื่องที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  หรือ อาจเป็นเรื่องที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น  ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ โดยผู้ที่มีความต้องการสามารถติดต่อขอใช้งาน Webblog  กับ Admin   โดย Admin จะเป็นผู้กำหนด User และ  Password ให้แก่ผู้ใช้งานWebblog เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการความรู้ในเรื่องที่ต้องการ และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
งาน Chat  Room
                ระบบงานนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแสดงความคิดเห็นตามความต้องการ  ของบุคลากร โดยสามารถปรึกษาหารือกันผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้ที่สามารถเข้ามาใช้งานได้จะต้องมี User  และ  Password ของแต่ละคน เพื่อที่จะทำการ  Login เข้าไปใช้งานได้
4.         ขอบเขตของการศึกษา
-          ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพองค์กร ตามความต้องการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
-          ศึกษาเนื้อหาการจัดการความรู้
5.   เวลาที่ใช้ดำเนินโครงงาน
โครงงานนี้จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการรวมทั้งสิ้น 7 เดือน  รายละเอียดดังต่อไปนี้
กิจกรรม
เดือน
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
1.   เสนอหัวข้อ

           
2.   ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
 
         
3.   วิเคราะห์และออกแบบระบบ
   
       
4.   สร้างโปรแกรมระบบงาน
     
     
5.   พัฒนาและทดสอบโปรแกรม
     
     
6.   เขียนคู่มือ
       
   
7.   นำเสนอโครงงาน
         
 
6.       ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
6.1    สามารถจัดเก็บหมวดหมู่ความรู้ เพื่อให้ประมวลผลข้อมูลได้ง่าย
6.2    สามารถจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ให้ค้นหาได้ สะดวก รวดเร็ว
6.3    จัดกิจกรรมและกระบวนการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้จากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือระหว่างบุคคล
6.4    เพื่อการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร
6.5    เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
6.6    พัฒนาศักยภาพของบุคลากร  สามารถสร้างผลงานได้ตามเป้าหมาย
    
 7.    ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน
                7.1   ด้านฮาร์ดแวร์
                                1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้
                                -  CPU Celeron 2.40 GHz
                                -  DDR –Ram 256 MB
-  Hard Disk 80 GB
                                -  CD - RW   52x32x52
                 2.  เครื่องพิมพ์
                                 3.  กระดาษ A4
                                4.  แผ่น CD-R
7.2   ด้านซอฟต์แวร์
-   โปรแกรม Dream Waver MX
                -  โปรแกรม  Adobe PhotoShop
                -  โปรแกรม Swish
                -  โปรแกรม MySQL by PHPMyAdmin
                -  โปรแกรม Apache Sever

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 6939, เขียน: 11 Nov 2005 @ 21:14 (), แก้ไข: 08 May 2012 @ 16:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)