เมื่อวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2549 ได้มีการจัดประชุมวิชาการไข้หวัดนกประจำปี 2549 ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของหลายหน่วยงานนำโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นต้น ในการประชุมมีการเล่าถึงสถานการณ์ไข้หวัดนกในปัจจุบันและที่ผ่านมาในประเทศไทยเป็นอย่างไรมีการป้องกันและควบคุมอย่างไร โดยแบ่งทีมศึกษาเป็นด้านการรักษา ด้านการวินิจฉัย การพัฒนาวัคซีน การพัฒนายาต้านไวรัสไข้หวัดนก ด้านการระบาดวิทยา  และการศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดกับประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งเป็นการระดมนักวิจัยระดับประเทศมาร่วมกันทำงานที่มีประโยชน์แก่ประเทศ

เมื่อได้มานั่งฟังการอภิปรายของอาจารย์แต่ละท่านทำให้มองภาพออกว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นวิกฤติก็ทำให้เห็นปัญหาการวิจัยที่จะลงมือทำ โดยแบ่งเป็นด้านๆก็จะมีงานวิจัยหลายชิ้นเกิดขึ้น ถ้าหากท่านใดสนใจเข้าไปดูใน www.biotec.or.th/eidp/  อีกทั้งยังได้ความรู้มาว่าบางทีผู้ป่วยไข้หวัดนกอาจจะไม่ได้มาด้วยโรคระบบทางเดินหายใจอย่างเดียว บางคนมาด้วยอาการทางระบบทางเดินอาหารก็มี

โดย ปิยะวดี  ฉาไธสง