Nurse SSRU : เรื่องง่าย ๆ กับการวางรองเท้า...

สัปดาห์ที่ผ่านมา (วันที่ ๑-๕ เมษายน ๒๕๖๔) นักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมจำนวนร้อยกว่าคน 

จึงจะได้นำสิ่งที่ได้พบ ได้สัมผัสมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้อ่านจากสิ่งที่ข้าพเจ้าได้พบ ได้เจอ และได้สัมผัสมา

----------

เริ่มต้น เรื่องง่าย ๆ การวางรองเท้า...

การมาปฏิบัติธรรมที่นี่ สิ่งที่ข้าพเจ้ามุ่งเน้นคือ  "การนำสิ่งภายนอก มาฝึกสิ่งภายใน" เริ่มต้นง่าย ๆ จาก "การวางรองเท้า..."

เด็ก ๆ จำนวนร้อยกว่าคน เวลาที่เข้ามาในศาลา หรือพื้นที่ที่ต้องถอดรองเท้า เราสามารถมองอะไรได้หลาย ๆ อย่าง สามารถมองได้ถึงพื้นฐานทางด้าน พื้นฐานทางครอบครัว พื้นฐานของการอบรมพร่ำสอนจากครูบาอาจารย์...

สิ่งที่เรา ๆ ทั้งหลายในวงการการศึกษาในช่วงสิบถึงยี่สิบปีที่ผ่านมา คือ ทำให้นักเรียนนักศึกษา "มีความรู้คู่คุณธรรม"

ถ้าหากเราไม่เข้าใจ เราก็จะไปเอาแต่บรรยายวิชาคุณธรรม ปาฐกถาเรื่องศีลธรรม แต่ขาดการนำมาประพฤติปฏิบัติ

 

ความเรียบร้อย ระเบียบ วินัย คือการฝึกทางด้านร่างกาย ฝึกจากสิ่งภายนอก แล้วน้อมนำเข้ามาสู่จิตสู่ใจ

คุณธรรมจะเกิดขึ้นมิได้เลย หากจิตใจของเราละเลยซึ่งระเบียบและวินัย

เริ่มต้นง่าย ๆ จากเครื่องแต่งกาย...

เราต้องสอนให้นักเรียนนักศึกษาแต่งตัวสะอาด เรียบร้อย เพราะจิตใจเป็นนามธรรม ไม่มีตัวไม่มีตน เราต้องนำสิ่งภายนอกที่เป็นรูปธรรมมาเป็นเครื่องฝึก

การอบรมพร่ำสอนจากครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่สำคัญ...

นอกจากครูบาอาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพแห่งนี้ สอนทางด้านวิชาการให้เด็กมีความรู้ความสามารถทางด้านการพยาบาลแล้ว อาจารย์ทุกท่านยังดูแลเอาใจใส่ ไม่ละเลยพื้นฐานทางด้านจิตใจ ที่จะทำให้เป็นนักศึกษาในวันนี้กลายเป็นพยาบาลที่ดี มีระเบียบ มีวินัยในวันหน้า

การวางรองเท้าที่เป็นระเบียบ จะนำพาไปยังการจัดเก็บอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลที่เรียบร้อย เป็นหมวดหมู่ "หยิบใช้ก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งามตา" สิ่งเหล่านี้สอนในห้องเรียนไม่เพียงพอ ต้องสานต่อด้วยการบอกกล่าวอย่างใกล้ชิดในการตามติดชีวิตของนักเรียนนักศึกษา

ดังนั้นคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแห่งนี้ จึงเป็นอาจารย์ที่ดี ที่ประเสริฐ นอกจากให้ความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว ยังติดตามในการสร้างอุปนิสัยแห่งความเป็นระเบียบวินัย ซึ่งจะเป็นคุณลักษณะพื้นฐานที่ดียิ่งแห่งอาชีพพยาบาลสืบต่อไป

ความละเอียดเรียบร้อยในการรักษาพยาบาล การจัดเก็บอุปกรณ์ ฝีมือการในฉีดยา เย็บแผล การเอาใจใส่ผู้ป่วย ฯลฯ ทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากการใช้ชีวิตทุกอย่างก้าวของนักเรียนนักศึกษาในปัจจุบัน

ซึ่งมันจะเป็นไปไม่ได้เลย หากเราหวังว่า เด็กจะเป็นคนมีระเบียบ แค่การวางรองเท้าง่าย ๆ ยังสร้างระเบียบวินัยไม่ได้

ดังนั้น เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องแรก เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมสำหรับนักศึกษาพยาบาลทุกคนที่ผ่านทั้งการฝึก การอบ การรม เพื่อผสานผสานความรู้ให้ควบคู่กับคุณธรรม อันจะนำพาชีวิตและจิตใจให้ก้าวเดินไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้คือพลังความเห็น (0)