วางเป็น ก็เย็นได้...

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เสื้อผ้าอาภรณ์นั้นมีค่าเพราะป้องกันลม แดด หนาว ฝนได้ฉันใด บุคคลที่สวมใส่เสื้ออาภรณ์เหล่านั้นด้วยสติปัญญานั้นไซร้ ย่อมป้องกันได้ซึ่งความหลงในร่างกาย และตัวตน

สมมติ คือ สมมติ ... วิมุติ คือ วิมุติ

เรายังอยู่ในโลก ในสังคม เรายังจำเป็นต้องใช้สมมติ แต่อย่าให้สมมตินั้นมาครอบงำจิตใจของเราจนต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนไปแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งการครอบครองสิ่งสมมติเหล่านั้น 

ขอจงใช้สมมติให้เกิดประโยชน์เพื่อเดินทางสู่ความเป็นวิมุติ คือ หลุดจากสิ่งสมมติทั้งหลายทั้งปวง...

หากเด็ก ๆ เปรียบเสมือนผ้าขาว ถ้าหากจำเป็นที่จะต้องแต่งเติมสีใดลงไปบนผืนผ้าสีขาวนั้น ขอให้แต่งเติมคำที่คงไว้ซึ่งการครองสติ ย้ำเตือนใจ ให้ปราศจากเสียได้ซึ่งความโลภ ความโกรธ ความหลง...

สุขใด จะเสมอด้วยความสงบไม่ได้ ไม่มี

ความสงบที่จะเกิด จะมีขึ้นได้นั้น ย่อมเกิดจากใจที่ใส สะอาด บริสุทธิ์ และสิ้นสุดแห่งความเห็นแก่ตัว...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โลกแห่งธรรมความเห็น (0)