เมตตาธรรมสำหรับคณะผู้ใหญ่ใจดี และ บุคลากรจาก อบต.ด่านเกวียน


มนุษย์เราคือผู้ที่ประเสริฐ เกิดมาเพื่อมรรคผลพระนิพพาน จุดหมายปลายทางคือพระนิพพาน

ถามว่า พระนิพพานอยู่ที่ไหน..?

พระนิพพานอยู่ที่ใจของเรา... ใจของเราที่มีความเห็นถูกต้อง เข้าใจถูกต้อง ปฏิบัติให้ถูกต้อง และนำไปประพฤติปฏิบัติมันจะเกิดมรรค เกิดผล เกิดพระนิพพาน

เราทุกคนจะทำตามใจของตัวเอง ทำตามอารมณ์ของตัวเอง ทำตามความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ ต้องเอาธรรมเป็นหลัก เอาธรรมเป็นใหญ่ เอาธรรมเป็นทางดำเนินชีวิต ชีวิตของเราถึงเป็นชีวิตที่ประเสริฐ

ในชีวิตประจำวันของเราต้องพากันมาประพฤติปฏิบัติให้มีมรรค มีผล มีพระนิพพานอยู่ในชีวิตประจำวัน

เราทุกคนต้องพากันทำอย่างนี้ ปฏิบัติอย่างนี้ ทำอย่างอื่น ปฏิบัติอย่างอื่นไม่ได้ ที่มนุษย์เรามีปัญหาอยู่ทุกวันนี้เพราะเราทำตามอารมณ์ของตนเอง ทำตามความรู้สึกของตนเอง ไม่ได้เอาธรรมเป็นหลักเป็นใหญ่ ไม่ได้เอาธรรมเป็นที่ตั้งถึงพากันมีปัญหา

ทุก ๆ คนต้องเอาธรรมเป็นใหญ่ เอาธรรมเป็นหลัก...

ศาสนาเสื่อมอย่างนี้ก็มาจากผู้นำ อย่างวัดหนึ่ง ๆ ก็มาจากเจ้าอาวาส มาจากประธานสงฆ์ ครอบครัวหนึ่ง ๆ ก็มาจากพ่อแม่ หมู่บ้านหนึ่ง ๆ ก็มาจากผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนึ่ง ๆ ก็มาจาก อบต. สมาชิก อบต. หรือมาจากนายก อบต. มาจากสมาชิกเทศบาล นายกเทศมนตรี...

เราถึงต้องมาตระหนักในตัวเอง มาพัฒนาตัวเอง เราทุกคนต้องเอาธรรมเป็นใหญ่ เอากฎหมายบ้านเมืองเป็นที่ตั้ง

เราทุกคนต้องมีศีล ๕ มีความสุขในการทำงาน ไม่ดื่มเหล้า ดื่มเบียร์ เล่นการพนัน ขายยาเสพติด ติดยาเสพติด

ตัวเรา หมู่บ้านเราต้องมีศีลมีธรรม

ผู้นำนี้สำคัญ เจ้าอาวาส ประธานสงฆ์ นายก อบต. นายกเทศมนตรี สมาชิกต่าง ๆ นี้สำคัญ ต้องเอาความพร้อมเพรียง ยกมือพร้อมกัน ยกขาพร้อมกัน ปฏิบัติพร้อมกัน เป็นผืนแผ่นดินของพระอริยเจ้าที่มันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติของพวกเรา

ทุกคนต้องสมัครสมานสามัคคี มีความสุขในการหายใจ หายใจเข้าสบาย หายใจออกสบาย ทำอย่างนี้เรื่อย ๆ เพื่อให้เป็นพื้นฐานของความมั่นคงในชีวิต เราทำได้ทุกที่ทุกอิริยาบถ ไม่มีใครจับ เวลาเราไปทำงาน เราก็มีความสุขในการทำงาน มีความสุขในความขยัน มีความสุขในความรับผิดชอบ มีความสุขในความอดทน มีความสุขในการคิดดี วางแผนดี ชีวิตของเราจะก้าวไปด้วยความดี เป็นสุปฏิปันโน ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรงต่อมรรคผลพระนิพพาน ไม่ได้เอาตัวตนเป็นใหญ่ เอาตัวตนเป็นที่ตั้ง เป็นผู้ออกจากทุกข์ ออกจากวัฏฏสงสาร เป็นผู้ปฏิบัติสมควรอย่างนี้เรียกสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้า ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ชีวิตของเราจะได้มีแต่ความสุข เราจะได้อุทานออกมาในใจเรา อย่างนี้มีความสุข...

เราอย่าไปทำแบบมือใครยาวสาวได้สาวเอา สิ่งที่เหม็น ๑ ชิ้น ยังไม่เหม็นเท่าไหร่ แต่ถ้าเอามารวมกันมาก ๆ สิ่งที่เหม็นก็กระจายยิ่งขึ้น เราทำไม่ดีจนเคยตัว ทุกคนต้องพัฒนาตนเอง เปลี่ยนแปลงตนเองโดยเอาศีลเอาธรรมเป็นหลัก

หมู่บ้านเราต้องมีความสุขในการทำงาน งานคือความสุข ละความเห็นแก่ตัว ตอนเช้าตอนเย็นก็พากันไหว้พระสวดมนต์ ที่หัวนอนไม่มีพระพุทธรูปก็ไม่เป็นไร ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า แล้วพากันไหว้พระสวดมนต์

พระพุทธเจ้าคือใคร..? พระพุทธเจ้าคือผู้ที่เสียสละ พระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญพุทธบารมีสี่อสงไขย แสนมหากัป ได้ตรัสรู้อรหันตสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นครูผู้บอกผู้สอนของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เพียงแต่เราได้ยินชื่อของพระพุทธเจ้าก็เป็นบุญ เป็นกุศลแล้ว ยิ่งเราได้ประพฤติปฏิบัติตามก็ยิ่งเป็นบุญใหญ่ มีอานิสงส์มาก

พระพุทธเจ้าคือผู้เสียสละ ท่านบรรทมพักผ่อนวันหนึ่ง ๔ ชั่วโมง ท่านทำงานเสียสละให้กับผู้อื่นไม่หวังอะไรตอบแทนวันละ ๒๐ ชั่วโมง เราต้องกราบท่านทุกวัน เราจะได้ระลึกถึงความดี ความเสียสละของพระพุทธเจ้า เราจะได้ระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของท่าน เราจะได้ระลึกถึงพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติเพื่อมุ่งมรรคผลนิพพาน เราประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เราก็จะได้เป็นพระอริยสงฆ์

เราทำวัตรสวดมนต์ย่อ ๆ ไม่ต้องยาวก็ได้ รู้จักทำสมาธิ หายใจเข้า ให้สบาย หายใจออกให้สบาย หรือเพิ่มความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ก็ให้หายใจเข้าพุทธ ออกโธ

ทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มาดึงเราไปหมดจนเราไม่มีความสุขในการหายใจเข้า ไม่มีความสุขในการหายใจออก การมีความสุข ในการหายใจเข้าหายใจออกก็คือการเจริญอานาปานสติ ท่องพุทโธ ๆ ... พุทโธเป็นชื่อของพระพุทธเจ้า

นี้เป็นหน้าที่ของเราทุก ๆ คน เพราะว่าบ้านเมืองพัฒนาไปไกล พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีตามหลักเหตุหลักผล เราก็พากันพัฒนาไปทางวัตถุเทคโนโลยี เราไม่ได้พัฒนาใจไปพร้อม ๆ กัน มันเลยไม่ Balance (สมดุล) เราต้องพัฒนาจิตใจไปพร้อม ๆ การพัฒนาวัตถุเทคโนโลยี ทุกอย่างถึงจะเกิดเป็นคุณ ในประเทศไทยของเราโรคซึมเศร้ามันจะได้น้อยลง จะได้หมดไป เพราะเราได้พัฒนาจิตใจ

ทุกคนทุกครอบครัวต้องทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ เพราะถ้าเราไม่ทำให้เคยชิน ทำใหม่ ๆ มันก็กระดาก เก้อเขิน แต่ถ้าเราทำบ่อย ๆ มีความสุขในการประพฤติปฏิบัติ ทุกอย่างก็จะดีขึ้น

คนในหมู่บ้านในชุมชนของเราทุกคนต้องมีศีลมีธรรม มีความสุขในการประพฤติปฏิบัติ ไม่มียาม้า ไม่มีเล่นการพนัน ทุกอย่างมันอยู่ที่ผู้นำ

พวกท่านทั้งหลายเป็นผู้นำของครอบครัว เป็นผู้นำของหมู่บ้าน ของตำบล เป็นที่ไว้วางใจของพี่น้องประชาชน ต้องสมาทานความดี สมาทานเจตนา เชื่อมั่นในความดี ตั้งมั่นในความดี ความเสียสละ เป็นผู้นำที่ดี เป็นนักการเมืองที่แท้จริง ทุกวันนี้นักการเมืองไม่มี มีแต่นักกินเมือง ข้าราชการก็เป็นข้าราชกิน ให้เราตั้งใจสมาทานความดี มีเจตนาที่ดี เราจะได้เป็นผู้นำ เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี เป็นนักการเมืองที่ดี เป็นข้าราชการที่ดีที่ประเสริฐ

ทุกท่านทุกคนต้องพากันตั้งใจพิเศษ ใส่ใจพิเศษ ถ้าเราทำตามใจ ทำตามอารมณ์ของตนเอง จิตใจของเรามันหยาบ มันเป็นการทำความผิดจนเป็นธรรมดา มันเป็นประชาธิปไตยแบบมีความยึดมั่นถือมั่น มันสร้างปัญหาให้กับตนเอง สร้างปัญหาให้กับครอบครัว สังคม ประเทศไทย เราต้องเอาธรรมาธิปไตย เราทุกคนต้องไปในแนวเดียวกัน ไปในทางเดียวกัน มีศีลเสมอกัน มีปัญญาเสมอกัน

ขออนุโมทนากับพวกท่านทุกคน ที่ได้พากันสมัครสมานสามัคคี เพื่อมาเอาธรรมเป็นใหญ่ เอาธรรมเป็นหลัก เอาธรรมเป็นที่ตั้ง เพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน เพื่อบูชาคุณพระศาสนา เทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยทุก ๆ พระองค์ แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ บรรพบุรุษ เกิดมาเพื่อความดี ต่อยอดบรรพบุรุษผู้มีพระคุณ คือการประพฤติปฏิบัติชอบทุกลมหายใจ...

โอวาทขององค์หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

เมตตาให้กับคณะผู้ใหญ่ใจดี และบุคลากรจาก อบต.ด่านเกวียน จ.นครราชสีมา วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔

หมายเลขบันทึก: 689047เขียนเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2021 16:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2021 17:05 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี