ผ่านประเมิน สมศ.

pr_kpru
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สมศ. ได้ให้การรับรองมหาวิทยาลัยและกลุ่มสาขาวิชา โดยผ่านการประเมินในระดับดี
สมศ.  ให้การรับรองหลังการเข้าตรวจประเมินคุณภาพภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

                                ผศ.รัตนา  รักการ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดเผยว่า  จากการที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  (สมศ.)  โดยคณะผู้ตรวจประเมินภายนอก  ได้เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ในรอบ  2  ที่ผ่านมา 

                             คณะผู้ตรวจประเมินภายนอกฯ  ได้แจ้งผลการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกระดับมหาวิทยาลัยและกลุ่มสาขาวิชาในมาตรฐานต่าง ๆ  ได้แก่  มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  มาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ  มาตรฐานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร  มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน  มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพ  โดย สมศ.  ได้ให้การรับรองมหาวิทยาลัยและกลุ่มสาขาวิชา  โดยผ่านการประเมินในระดับดี  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ขอขอบคุณบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย  ผู้แทนชุมชน  ผู้ปกครอง  นักศึกษา  ศิษย์เก่า  ประชาชน  และหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน  ร่วมสร้างสรรค์ผลงานทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองมาตรฐานจาก  สมศ.

...............................................................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PR จ๊ะจ๋าความเห็น (0)