จัดทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่  2

 

                                ตามที่คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการจัดทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษหรือ  CU – TEP  ให้กับบุคคลทั่วไปทุกระดับในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างขึ้นโดยเทียบคะแนนกับข้อสอบมาตรฐานสากล   ที่มีการทดสอบทักษะด้านการฟัง  การอ่าน  และการเขียน  เพื่อเป็นการวัดระดับความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ    ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ 

ในขณะนี้  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่  2  ในวันอาทิตย์ที่  21  มกราคม  2550  ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน  โดยสามารถสมัครได้ด้วยตนเองและทางไปรษณีย์  การสมัครด้วยตนเองสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่  15  มกราคม  2550  การสมัครทางไปรษณีย์จนถึงวันที่  10  มกราคม  2550  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  โทร  0  5570  6519  หรือติดต่อโดยตรงที่  ผศ.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์  0  8167  57321 

...............................................................................