ทิศทางเชิงกลยุทธ์(Strategic direction)

“โรงพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน เพื่อสุขภาพดี”

การกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เป็นการตั้งเป้าหมายในระยะยาวหรือตั้งธง ตั้งทิศที่องค์การจะก้าวไปให้ชัดเจน เพื่อทำให้ทุกคนในองค์การมุ่งไปทางเดียวกัน ในการกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลผมได้เขียนเล่าไปแล้ว ในส่วนของการกำหนดพันธกิจหรือปรัชญาต้องมีการทบทวนการกำเนิดขององค์การเ รัฐบาลตั้งโรงพยาบาลชุมชนขึ้นมาเพื่อทำอะไร สิ่งที่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในสังคมปัจจุบันเราต้องทำอะไรบ้าง ลูกค้าหลักหรือประชาชนต้องการอะไรจากเราและรัฐธรรมนูญกำหนดอะไรไว้บ้าง

                โรงพยาบาลบ้านตากได้กำหนดทิศทางกลยุทธ์ในครั้งแรกในรูปของนโยบายหลักที่ได้เขียนเล่าไปแล้ว และนำคำว่ากลยุทธ์มาใช้เมื่อปี 2545 โดยมีการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ ดังนี้

วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลบ้านตาก

                                “โรงพยาบาลบ้านตาก  สะอาดและสวย  ดีพร้อมด้วยการบริการ 
  พนักงานสามัคคี       เป็นโรงพยาบาลที่ดีของชุมชน
ความหมาย คือ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ที่มีครุภัณฑ์ อาคารสิ่งก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์ที่สะอาดสวยงาม ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับการใช้งาน มีบุคลากรที่ให้บริการที่มีมาตรฐานเป็นที่ประทับใจของประชาชน ให้บริการคลอบคลุมทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและการแพทย์แผนไทย มีการบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพโดยเน้นการทำงานเป็นทีม มีส่วนร่วมพัฒนาและส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพดีถ้วนหน้า


พันธกิจของโรงพยาบาลบ้านตาก
“เราให้บริการสุขภาพแบบผสมผสานและองค์รวมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน”
ความหมายคือ โรงพยาบาลบ้านตาก ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้อง
กันโรค การรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ และฟื้นฟูสภาพผสมผสานกับการบริการแพทย์
แผนไทยโดยดูแลแบบองค์รวมทั้งร่างกาย จิตใจและสังคม เป็นแหล่งศึกษาวิจัย ฝึกอบรมทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ร่วมสนับสนุนทรัพยากรแก่สถานีอนามัยและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเองและชุมชน

ปรัชญาของโรงพยาบาลบ้านตาก

“โรงพยาบาลชุมชน  เพื่อชุมชน  เพื่อสุขภาพดี”


คำขวัญของโรงพยาบาลบ้านตาก
                “ สิ่งแวดล้อมดี  รักษามีมาตรฐาน  บริการด้วยคุณธรรม ”


จุดมุ่งหมาย(Goals)

  1. มีการบริการทางคลินิกที่ปลอดภัย มีประสิทธิผล ถูกต้องตามหลักวิชาจรรยาวิชาชีพและสิทธิผู้ป่วย
  2. มีระบบบริการที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย เป็นที่ประทับใจและเหมาะสมตามศักยภาพ
  3. จัดบริการเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพดีถ้วนหน้าของประชาชน
  4. มีสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
  5. เจ้าหน้าที่ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
  6. มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
  7. มีการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

        มีเรื่องที่ผมคุยกันสนุกๆก็คือที่โรงพยาบาลบ้านตากต้องกำหนดให้ได้จุดมุ่งหมายหรือGoal 7 ข้อ เพราะถ้าเป็น 6 ข้อจะไม่ดีเพราะเป็นGoal6 (โกหก) เดี๋ยวจะไม่ทำจริง เป็นเรื่องหลอกลวงไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)