R2R จากงานประจำสู่ตำแหน่งผู้ชำนาญการ

 ผมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานเพื่อกำหนดตำแหน่ง "ชำนาญการ ระดับ ๖,๗-๘ โดยองค์ประกอบในการพิจารณา ที่ กม ( ปัจจุบัน คือ สกอ) กำหนดไว้น่าสนใจครับ โดยเฉพาะในประเด็นที่ แสดงความเป็นผู้ชำนาญการ ซึ่ง หมายถึง

  คุณค่าของผลงานบริการวิชาการที่นำเสนอ โดยพิจารณาว่า

 "ผลงานชิ้นนั้นๆ ว่าสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง และ พัฒนางานที่เกี่ยวข้องได้มากน้อยเพียงใด เป็นงานสร้างสรรค์ และ มีความคิดริเริ่มมากน้อยเพียงใด"

 โดยมีรายละเอียดเพิ่มอีกสามประเด็น คือ

 ๑.การให้การศึกษา คือ การให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อเพื่อร่วมงาน หรือ สอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยต้องเกี่ยวกับวิชาชีพที่ขอ

 ๒.ข้อเขียนทางวิชาการ เป็นการเขียนบทความที่เกี่ยวกับวิชาชีพ หรือ บทวิเคราะห์ ที่เป็นที่ยอมรับ

 ๓.การวิจัย ที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการวิชาการที่มีคุณภาพดี

 ยังมีอีกสองประเด็นหลักคือ ปริมาณงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ คุณภาพงานในหน้าที่

 โดยสรุป การพัฒนางานประจำ หากปริมาณงานเพียงพอ คุณภาพงานดี รวมทั้งงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการ ซึ่งประเด็นนี้ จะเห็นได้ว่า นำการจัดการความรู้ เข้ามาเป็นเครื่องมือเสริม เราจะได้ผู้ชำนาญการที่มีคุณค่าแน่นอน เนื่องจาก "ต้องมีการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้" และ เผยแพร่จนผู้อื่นเป็นที่ยอมรับ แต่ต้องเป็นงานที่เกิดจาก " ประสบการณ์ ตรง จริง" เป็น นำ "ความรู้ฝังลึก" มาสู่ "งานวิจัย" เพื่อ "พัฒนา" ที่เรียกว่า "R2R" ครับ

 ปัจจุบัน ศูนย์บริการวิชการ ได้เรียนเชิญ ผู้มีประสบการณ์ ระดับผู้ชำนาญการ มาช่วยขับเคลื่อนงานของ "การจัดการความรู้ ใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ การบริการวิชาการ นอกมหาวิทยาลัย"หลายเรื่องครับ และ เป็น กำลังเสริม เพื่อสร้างให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น " องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัย แห่งการวิจัย " ซึ่งผลงานเหล่านี้จะมาแสดงในงาน "นวตกรรม ๒๐๐๖" ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๙ นี้ครับ

JJ