1.       . ดร. สุพจน์ หารหนองบัว

2.       . ดร. เกตุ กรุดพันธ์   

3.       รศ . ดร. วันชัย ดีเอกนามกูล

4.       รศ . ดร. วัชรพงษ์ อนันต์ชื่น

5.       ผศ . ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ

6.       . ดร. ประนอม จันทรโณทัย

7.       รศ . ดร. สมโภชน์ ศรีโกสามาตร

8.       รศ . ดร. สมศักดิ์ ปัญหา

9.       . นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

10.    รศ . ดร. วัชระ กสิณฤกษ์

11.    รศ . ดร. อรัญ อินเจริญศักดิ์

12.    . ดร. จิระพันธ์ กรึงไกร

13.    รศ . ดร. สุมาลี ตั้งประดับกุล

14.    รศ . ดร. ประสาทพร สมิตะมาน

15.    รศ . ดร. พงษ์เทพ อัครธนกุล

16.    รศ . ดร. ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์

17.    รศ . ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์