ข้าพเจ้ามีความโชคดีที่ได้มีโอกาสได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ.ให้ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ข้าพเจ้าก็เลยอยากนำเสนอเกร็ดความรู้ เทคนิค วิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้เป็นแนวทางในพัฒนาทักษะการใช้ภาษาและพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน  มาเล่าสู่กันฟังดังนี้
•การบรรยาย ( Lecturing )
•แสดงบทบาทสมมติ ( Role  play )
•การอภิปราย ( Discussion )
•การสาธิต  ( Demonstration  )
•Classroom  interaction / expression
•Brainstorming  และ   Group  activity
•Techniques  and  Methods  for  Communication  English  Teaching
•Creative  and  thinking  with  challenging  by  games
•Song  and  acting  play
•การศึกษาดูงานจากโรงเรียนต้นแบบ (School  Visit )
•ใบความรู้ ( Hand-out )  ใบงาน  ( Worksheet )
•Checking  and  giving  Feedback