นอกจากปัญหาเรื่องการจัดฟันแฟชั่นที่แพร่หลายในกลุ่มวัยรุ่นแล้ว ปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งของการจัดฟันก็คือปัญหาเกี่ยวกับตัวบุคลากรเอง  ภาวะปัจจุบันมีทันตแพทย์นิยมศึกษาต่อสาขาทันตกรรมจัดฟันมากขึ้น ในมหาวิทยาลัยของรัฐทุกครั้งที่มีการสอบเข้าศึกษาต่อจะมีผู้เข้ารับสมัครสอบมากมายจนเกินกว่าที่มหาลัยจะรับไว้ได้  จนในปัจจุบันจึงมีสถาบันเอกชนเปิดการเรียนการสอนขึ้นเองมากมาย  ซึ่งบางสถาบันก็ได้มาตรฐาน บางสถาบันก็ไม่ได้มาตรฐาน  จากกระแสดังกล่าวทำให้มีทันตแพทย์ที่รับจัดฟันมีมากขึ้นในปัจจุบัน  เพราะฉะนั้นเมื่อความต้องการ มาคู่กับการตอบสนองต่อความต้องการที่มีมากขึ้น จึงทำให้จำนวนการจัดฟันมีมากยิ่งขึ้น โดยบางครั้งการรักษาอาจไม่มีมูลเหตุที่สมควรจะได้รับการรักษาอย่างแท้จริง คือพูดง่าย ๆ ไม่ต้องจัดฟันก้ได้ แต่หมอทำให้ตามความต้องการของผู้รับบริการ (ออกจะเป็นธุรกิจไปแล้วในเรื่องของ demand and supply)

ทางแก้ไขที่พอนึกขึ้นมาได้ก็คือการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องทั้งในเด็กที่เป็นผู้รับบริการ ผู้ปกครอง และตัวทันตแพทย์เอง  และการวางแนวทางการป้องกันปัญหาการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการสูญเสียฟันน้ำนมไปก่อนเวลาอันควร