ธวัชชัย แต้ประยูร
โรงพยาบาลวัดสิงห์ ชัยนาท

วัตถุประสงค์
– เพื่อนำ EM เทคโนโลยีมาใช้ในการลดค่าใช้จ่ายและดูแลสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาในการดำเนินการ
– เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 16 ธ.ค. 2545 ถึง ปัจจุบัน

กลวิธีดำเนินการ
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
– ศึกษาดูงาน
– แต่งตั้งคณะทำงาน
– จัดตั้งศูนย์ EM เทคโนโลยีในโรงพยาบาลวัดสิงห์
– เผยแพร่ความรู้สู่เจ้าหน้าที่และชุมชน

กิจกรรมที่ใช้ EM เทคโนโลยีในการลดค่าใช้จ่ายและดูแลสิ่งแวดล้อมใน รพ.วัดสิงห์
– ถูพื้นประจำวัน
– ทำความสะอาดสุขภัณฑ์และผนัง
– ทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม
- เช็ดกระจก
– รดน้ำต้นไม้
– ดับกลิ่นอับในห้องทำงาน ห้องประชุมในรถยนต์ ห้องพักผู้ป่วย ห้องน้ำห้องส้วม
– ล้างจาน ซักผ้า
– บำบัดน้ำเสีย ทำปุ๋ย
- กำจัดขยะสดและเศษอาหาร
- ปลูกผักปลอดสารพิษ
– ฉีดพ่นถุงขยะติดเชื้อ
– ล้างยวดยานพาหนะ
- ทำความสะอาดเตียงและข้างเตียงผู้ป่วย
– ล้างเครื่องมือแพทย์ก่อนทำปราศจากเชื้อ
– ผลิตสารไล่แมลงรบกวน เช่น ยุง แมลงวัน แทนสารเคมี ฯลฯ

ผลที่ได้รับ
– ลดค่าใช้จ่าย พบว่าปี พ.ศ. 2545 (ก่อนใช้ EM เทคโนโลยี) ใช้เงิน 272,644 บาท หลังใช้ EM ปี พ.ศ. 2546 และ 2547 ใช้เงิน 2,793 บาท และ 2,252 บาท ตามลำดับ
- เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี
– เสริมสร้างประสิทธิภาพของหน่วยงานในภาพรวม
– ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรในการสร้างสุขภาพโดยถ่ายทอดให้หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐญและเอกชนขยายผลได้
– เป็นศูนย์การเรียนรู้ / แหล่งศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

การนำเสนอผลงาน
– สสจ.ชัยนาท, ประเมินผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวงของทุกจังหวัดในเขต 4 และเขต 5 รอบที่ 1 ในระหว่างวันที่ 3-5 พ.ค. 2549จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548