ฝึกประสบการณ์​วิชาชีพ​วันที่ 24 กันยายน 2563

1.ชื่อหรือลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เข้ารวมโครงการจิตอาสา

2.วัตถุประสงค์ที่ปฏิบัติงาน

เพื่อทำความสะอาดในโรงพยาบาล

3.บุคคลหรือหน่วยงานหรือกลุ่มคน

พี่เลี้ยงศรชัยอวยชัย

4.กระบวนการปฏิบัติงาน

ทำความสะอาด

5.ผลที่ได้รับจากงานนั้น

ได้มีพลังจิตอาสา

6.ปัญหาและข้อเสนอเนะ

ไม่มี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)