"โรงเรียนเด็กดีหลานย่าโมเมืองโคราช" คืออะไร

           เป็นโครงการของ สพท.นม.1 

           เป็นโครงการที่มุ่ง... สร้างจิตสำนึก และส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีพัฒนาการทุกด้าน  เป็น  "คนดี  คนเก่ง  กล้าหาญ สามารถเรียนต่อและประกอบอาชีพได้  และมีความสุขในความเป็นคนโคราช

            พัฒนาแล้ว.....ได้โรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ชื่นชมของชุมชน     เป็นที่พึงของชุมชน .....เป็นแบบอย่างโรงเรียนอื่น

           "โรงเรียนเด็กดีหลานย่าโมเมืองโคราช"  มีลักษณะอย่างไร.....

           1.  มีนักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนเด็กดีหลานย่าโมเมืองโคราช

           2. มีครูอย่างน้อยร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครูโรงเรียนเด็กดีหลานย่าโมเมืองโคราช

           3.  ผู้บริหารสถานศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานผู้บริหารโรงเรียนเด็กดีหลานย่าโมเมืองโคราช 

          คุณอยากทราบไหมคะ........ว่าโรงเรียนแบบไหนจะได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนเด็กดีหลานย่าโมเมืองโคราช

          โปรดติดตามตอนต่อไป