ฝึกประสบการณ์​วิชาชีพ​วันที่15 กันยายน 2563

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน

1.ชื่อหรือลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ตรวดสอบผู้ที่มีรายชื่อคนชราและผู้พิการ

2.วัตถุประสงค์ที่ปฏิบัติงาน

เพื่อทราบว่ายงอยู่ในหมู่บ้านมั้ย

3.บุคคลหรือหน่วยงานหรือกลุ่มคน

พี่เลี้ยงศรชัยอวยชัย

4.กระบวนการปฏิบัติงาน

เช็ครายชื่อ

5.ผลที่ได้รับจากงานนั้น

ได้ทราบการทำงาน

6.ปัญหาและข้อเสนอเนะ

ไม่มี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)