2020-09-16 คำชวนสับสน ชุด E – End - ending – ended

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision E573031 573591 594866

2020-09-16

180927-3 คำชวนสับสน ชุด E – End - ending – ended

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

SYNONYM STUDY FOR END

End, close, conclusion, finish, outcome

refer to the termination of something.

End implies a natural termination or completion, or an attainment of purpose: the end of a day, of a race; to some good end.

Close often implies a planned rounding off of something in process: the close of a conference.

Conclusion suggests a decision or arrangement: All evidence leads to this conclusion; the conclusion of peace terms.

Finish emphasizes completion of something begun: a fight to the finish. Outcome suggests the issue of something that was in doubt: the outcome of a game. 7. See aim.

Collins COBUILD English Usage

1. 'end'

When something ends or when you end it, it stops.

The current agreement ends on November 24.

He wanted to end their friendship.

2. 'end with'

If you end with something, it is the last of a series of things that you say, do, or perform.

He ended with the question: "When will we learn?"

The concert ended with a Bach sonata.

3. 'end by'

If you end by doing something, it is the last of a series of things that you do.

I ended by saying that further instructions would be given to him later.

The letter ends by requesting a deadline.

4. 'end up'

You use end up to say what happens at the end of a series of events,

usually without being planned.

You can say that someone or something ends up in a particular place,

that they end up with something, or that they end up doing something.

A lot of computer hardware ends up in landfill sites.

She was afraid to close the window and ended up with a cold.

We missed our train, and we ended up taking a taxi.

Dictionary of Problem Words and Expressions:

อธิบายว่า ทั้ง “end” และ “ending”ใช้อ้างอิง

“การยกเลิก (termination) หรือ ยุติ (close)” ของบางสิ่ง คือ

“เป็นข้อสรุป/ข้อยุติ” (conclusion) หรือ

เป็นส่วนสุดท้ายของ “การกระทำ (action) หรือสิ่งที่เกิดขึ้น”

ดังนั้น จึงอาจอ้างถึง “the end” หรือ “ending”กับ

“a war/a book/a play/” หรือ “an action” ได้

อย่างไรก็ดี บ่อยครั้งใช้ “end” มากกว่า

กับ “การจบการกระทำอย่างสมบูรณ์” อย่างแท้จริง

ขณะที่ ใช้ “ending” อ้างอิงถึง “กระบวนการ” (process)

ของการทำให้เสร็จสมบูรณ์ หรือ “winding it up”

นั่นคือ “the end” ของนวนิยายเล่มหนึ่ง คือ

“บรรทัดสุดท้าย” ของการบอกเล่านั้น

แต่ “ending”ของนวนิยายเล่มหนึ่ง อาจมีความหมายอย่างเดียวกัน

แต่ยังอาจ หมายถึง “หน้าสุดท้าย” หรือ “บทสุดท้ายทั้งบทของเรื่อง”

สำนวน “The end of a war” อ้างอิงถึง

“that moment” ที่ “การเป็นข้าศึก (hostilities) ยุติลง”

หากแต่ยังสามารถใช้ สำนวน “The end of a war” ได้เช่นกัน

กับ “a longer period which a war is winding down”

ขณะที่ “การเจรจาเพื่อหยุดยิงหรือสงบศึก กำลังดำเนินการอยู่”

หมายถึงว่า “อะไรที่กำลัง ‘ending’” คือ

‘coming’ to an end” หรือ “about to end”

หมายถึงว่า “อะไรที่ ‘ended’ คือ

“สิ่งที่ได้จบแล้วจริง” ที่เวลาหนึ่งในอดีต เช่น

“He never left town during the six months ended last June.”

“He hopes to make several trips during the period ending next December.”

ถึงแม้ มีการใช้แบบที่กล่าวข้างต้นอย่างแพร่หลาย ก็ตาม

ควรระวัง และ หลีกเลี่ยง

การ ใช้ “ending” เพื่ออ้างอิงถึง”ระยะเวลาใดๆ”

นอกจากห้วงเวลา ที่จะทำเสร็จได้ในอนาคต

และให้จำไว้ด้วยว่า คำ “end” เองนั้น ถูกใช้งานอย่างมากเกิน

ที่ปรากฎเสมอ ในการใช้คำแบบ เพ้อเจ้อ ไม่มีเหตุผล

ถือว่าใช้ “end” อย่างไม่เป็นทางการ เมื่อใช้แสดงความหมายของ

“duty” “obligation” หรือ “illogical” เช่น

“your end of the bargain.”

สำนวน “end result” เป็นวลีที่ใช้คำมากเกิน

เนื่องจากคำ “result” ถ่ายทอด แนวคิด การ “end” อยู่แล้ว

จึงควรหลีกเลี่ยง การใช้วลี ที่ใช้คำมากเกินเหล่านี้

The A-Z of Correct English Common Errors in English:

อธิบาย ความหมายวลี “end stops” ว่า คือ

เครื่องหมายใช้ที่ “ท้ายประโยค” เพื่อจบประโยค นั้น

ประกอบด้วย เครื่องหมาย สาม แบบ คือ

“full stop” แสดงด้วยเครื่องหมาย (.)

“exclamation mark” แสดงด้วยเครื่องหมาย (!) และ

“question mark” แสดงด้วยเครื่องหมาย (?)

ใช้ “a full stop” เพื่อให้คำกล่าวนั้น จบ เช่น

“There are five eggs in the fridge.”

ใช้ “an exclamation mark” กับ “คำสั่ง” หรือ “แสดงการอุทาน” เช่น

“Get out!”

ใช้ “question mark” เพื่อจบคำถามหนึ่ง เช่น

“Where do you live?”


Merriam-Webster Dictionary

Choose the Right Synonym for end

Noun

INTENTION, INTENT, PURPOSE, DESIGN, AIM, END, OBJECT, OBJECTIVE, GOAL

mean whatone intends to accomplish or attain.

INTENTION implies little more than what one has in mind to do or bring about. announced his intention to marry

INTENT suggests clearer formulationor greater deliberateness. the clear intent of the statute

PURPOSE suggests a more settled determination. being successful was her purpose in life

DESIGN implies a more carefully calculated plan. the order of events came by accident, not design

AIM adds to these implications ofeffort directed toward attaining or accomplishing. her aim was to raise film to an art form

END stresses the intended effect of action often in distinction or contrast to the action or means as such. willing to use any means to achieve his end

OBJECT may equal END but more often applies to a more individually determined wish or need. his constant object was the achievement of pleasure

OBJECTIVE implies something tangible and immediately attainable. their objective is to seize the oil fields

GOAL suggests something attained only by prolonged effort and hardship. worked years to reach her goals

Verb (1)

CLOSE, END, CONCLUDE, FINISH, COMPLETE, TERMINATE

mean to bring or come to a stopping point or limit.

CLOSE usually implies that something has been in some way open as well as unfinished. close a debate

END conveys a strong sense of finality. ended his life

CONCLUDE may imply a formal closing(as of a meeting). the service concluded with a blessing

FINISH may stress completion ofa final step in a process. after it is painted, the house will be finished

COMPLETE implies the removal ofall deficiencies or a successful finishing of what has been undertaken. the resolving of this last issue completes the agreement

TERMINATE implies the setting of a limit in time or space. your employment terminates after

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน E Revised 20-09-12ความเห็น (0)