รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน ทัพรั้งพิทยาคม

ชื่อเรื่อง                                   รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้

                                                ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียน

                                                ทัพรั้งพิทยาคม

ชื่อผู้รายงาน                                 เอมอร  ศรีวรชิน

ปีที่ดำเนินการศึกษา                        2561

บทคัดย่อ

                 การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม ด้านบริบทแวดล้อม2) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคมด้านปัจจัยนำเข้า 3) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม ด้านกระบวนการ 4) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม ด้านผลผลิตที่เกี่ยวกับคุณลักษณะความพอเพียงตามหลัก“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 4.1) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม  ด้านผลกระทบ  4.2) เพื่อประเมินโครงกาส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม ด้านประสิทธิผล  4.3) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม  ด้านความยั่งยืน  และ 4.4) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม ด้านการถ่ายทอดและส่งต่อ

                 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน

5คน ครูผู้สอน จำนวน 7คน ผู้เรียน จำนวน 101 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 101คน รวมทั้งสิ้น 214 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า5 ระดับ โดยประยุกต์ใช้ตามรูปแบบการประเมิน CIPPIEST  Evaluation Model ของ Daniel L. Stufflebeamสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ (Percentage ) ค่าเฉลี่ย () และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

สรุปผลการประเมิน

                   1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม ด้านบริบทแวดล้อม(Context Evaluation)โดยภาพรวม ระดับความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด

                   2.ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคมด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) โดยภาพรวม ระดับความสอดคล้อง

อยู่ในระดับมากที่สุด

                   3. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม ด้านกระบวนการ (Process Evaluation)โดยภาพรวม ระดับความสอดคล้อง

อยู่ในระดับมากที่สุด

                   4. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคมด้านผลผลิต (Product Evaluation) โดยประเมินคุณลักษณะของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ได้แก่ ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การมีภูมิคุ้มกันในตนเอง ด้านความรู้  และด้านคุณธรรม  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

                         4.1 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม ด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ                มากที่สุด

                         4.2 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม ด้านประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

                         4.3 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม ด้านความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

                         4.4 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม ด้านการถ่ายทอดและส่งต่อ (Transportability Evaluation)           โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการความเห็น (0)