ชีวิตที่พอเพียง 3748a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด : ๒๒ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ชีวิตที่พอเพียง  3748a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  : ๒๒ – ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๓

๒๓ กรกฎาคม

ฝนตกหนักตอนตีสอง    อีกครั้งเวลาเที่ยงครึ่ง     และเวลา ๑๖.๓๐ น.

ภูมิคุ้มกันโควิด ๑๙ ในผู้ติดเชื้ออาการอ่อน อาจอยู่ไม่ยาว (๑)    ข่าวดีด้านการพัฒนาวัคซีน (๒)     แหล่งกำเนิดไวรัส SARS-CoV-2 อาจมาจากอุษาคเนย์ (๓)   

เช้าประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ IHPP ทางซูม   ได้เรียนรู้ว่ามูลนิธิมีบทบาททำงานวิชาการหนุนการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด ๑๙ มากมาย

๒๔ กรกฎาคม

ฝนตกหนัก ๗ น.   และ ๑๕ น.  

ไปประชุมตัดสินรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการเรียนการสอน ของ ควอท. ที่ สกอ. ทั้งวัน    เห็นความก้าวหน้าของผลงานส่งเสริมคุณภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอนชัดเจน       

 

๒๕ กรกฎาคม (เสาร์)

ขับรถไปชุมพร สองคนกับสาวน้อย    ออกจากบ้าน ๖.๑๕ น. ถึงชุมพร ๑๕.๓๐ น.    

 

 ๒๖ กรกฎาคม (อาทิตย์) )      

ทำบุญให้บรรพบุรุษ  ที่วัดหัวถนน เช่นเดียวกันกับปีก่อนๆ       

 ๒๗ กรกฎาคม

ขับรถกลับจากชุมพร   ออกจากชุมพร ๕.๔๕ น.   ถึงบ้านปากเกร็ด ๑๒.๒๐ น.    หยุดพักที่ปั๊มน้ำมัน ๕ ครั้ง  

๒๘ กรกฎาคม    วันเฉลิมฯ

โควิด ๑๙ อาจมีกำเนิดมาจากเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ แถวๆ พม่า ลาว และเวียดนาม (๔)โดยแหล่งเพาะเชื้ออยู่ในค้างคาว    ซึ่งอาจช่วยอธิบายว่าทำไมประเทศแถบนี้การระบาดไม่หนัก   อธิบายว่าเพราะประชากรมี partial immunity จากการสัมผัสเชื้อเล็กๆ น้อยๆ (ขอบคุณ อ. หมอปรีดา ที่ส่งบทความมาให้)     

 ๒๙ กรกฎาคม  

ผลวิจัยบ่งชี้หลักฐานว่าทำไมเพศหญิงติดเชื้อโควิด ๑๙ อาการรุนแรงน้อยกว่า และตายน้อยกว่าชาย (๕)      อธิบายว่า เพราะหญิงวัยเจริญพันธุ์มีฮอร์โมน AMH (Anti-Mullerian Hormone)  และ E2 (estradiol) เป็นตัวควบคุมการทำงานของระบบ cytokines  และระบบอิมมูนอื่นๆ   

ไทยติดอันดับ ๑ ของโลก ในการฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด ๑๙ (๖)  

บ่ายประชุม SAC ของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  ทาง online    เย็นและค่ำไปประชุมหารือการปรับแนวทางการทำงานของมูลนิธิสยามกัมมาจล ที่บ้าน ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย สุขุมวิท ๓๕    

      

วันที่

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย

สะสม

ตายสะสม

จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก

ตายสะสมทั่วโลก

สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)

๒๒ กรกฎาคม

   ๖

   ๓,๒๖๑

  ๕๘

๑๔,๙๖๑,๖๒๓

๖๑๗,๐๔๔  (๑๙.๓๕ น.)

๓,๙๐๒,๒๓๓/๑๔๒,๐๗๓

๒๓

  ๘

   ๓,๒๖๙

  ๕๘

๑๕,๐๙๗,๑๐๒

 ๖๒๐,๖๘๘ (๑๖ น.)

๓,๙๕๕,๘๖๐/๑๔๒,๙๔๒

๒๔

  ๑๐

  ๓,๒๗๙

  ๕๘

๑๕,๕๑๓,๒๘๔

๖๓๓,๔๙๒ (๑๙.๔๐ น.)

๔,๐๓๘,๘๖๔/๑๔๔,๓๐๕

๒๕

   ๓

 ๓,๒๘๒

  ๕๘

๑๕,๗๔๕,๓๐๗

 ๖๓๙,๑๑๕(๒๑.๓๐ น.)

๔,๑๑๒,๖๕๑/๑๔๕,๕๔๖

๒๖

  ๙

 ๓,๒๙๑

  ๕๘

๑๖,๐๕๕,๓๙๘

 ๖๔๔,๖๗๖ (๒๑.๑๐ น.)

๔,๑๗๘,๗๓๐/๑๔๖,๔๖๓

๒๗

  ๔

 ๓,๒๙๕

   ๕๘

๑๖,๒๐๑,๖๘๔

 ๖๔๗,๙๑๔ (๑๖ น)

๔,๒๓๓,๙๒๓/๑๔๖,๙๓๕

๒๘

   ๒

 ๓,๒๙๗

   ๕๘

๑๖,๔๙๑,๘๕๐

 ๖๕๔,๒๖๙ (๑๖ น.)

๔,๒๙๔,๗๗๐/๑๔๘,๐๕๖

๒๙ ก.ค.

    ๑

 ๓,๒๙๘

   ๕๘

๑๖,๗๓๙,๗๕๓

 ๖๖๐,๓๐๓ (๑๖ น.)

๔,๓๕๒,๐๘๔/๑๔๙,๒๕๘

ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่รับเชื้อจากภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม เป็นต้นมา    ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม เป็นเวลา ๖๕ วัน    เวียดนาม ไต้หวัน  ฮ่องกง และอีกหลายประเทศ กำลังเผชิญการระบาดระลอกสอง    ไทยกำลังส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ    และพฤติกรรมของผู้คนอยู่ในลักษณะ “การ์ดตก”    ผมทำนายว่า การระบาดระลอกสองเกิดขึ้นแน่ในประเทศไทย 

วิจารณ์ พานิช

๒๙ ก.ค. ๖๓                      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)