วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Bulletin of the Department of Medical Science)

วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Bulletin of the Department of Medical Science) เป็นวารสารทางวิชาการที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สนับสนุนและส่งเสริม การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวกับชีววัตถุ เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง ยาที่เป็นเภสัช เคมีภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม สมุนไพร ยาเสพติด วัตถุอันตราย รังสี โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ พาหะนำโรค การประเมินความเสี่ยง การวิจัยทางคลินิก ระบบบริหารจัดการคุณภาพ และอื่น ๆ. ซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ 

ติดตามอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ :  http://dmsc2.dmsc.moph.go.th/n...

WU OPAC : http://opac.wu.ac.th/Catalog/B...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Electronic Resourcesความเห็น (0)