วารสารศาสตร์ (Journal of journalism)

วารสารศาสตร์  จัดทำโดย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  เป็นวารสารทางวิชาการทางด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนนำเสนอบทความในรูปแบบบทความวิเคราะห์วิจัย (Research Article) เอกสารกรณีศึกษา (Case Material) บทความสำรวจวิชา (Survey Article) บทความวิจารณ์ (Review Article) บทความทางวิชาการ (Theoretical Article) และ รายงานสำรวจ (Survey Report) ซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ

อ่านวารสารฉบับเต็มได้ที่ : 

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcmag/issue/archive


https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcmag/issue/archive


http://opac.wu.ac.th/Catalog/B...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Electronic Resourcesความเห็น (0)