สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (Walailak Abode of Culture Journal)

วารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ((Walailak Abode of Culture Journal)  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์มาตั้งแต่ปี 2542 โดยในระยะแรกจัดพิมพ์เป็นจุลสาร และได้เปลี่ยนเป็นรูปแบบจัดพิมพ์เป็นวารสารตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2552-มีนาคม 2553 เป็นต้นมา โดยนำเสนอบทความเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย สถาปัตยกรรม ความเชื่อ ศาสนา ความเป็นอยู่และประเพณี ฯลฯ ซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะผ่านการพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ 
E-Journal  :  https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/issue/archive

OPAC WUCLM :  https://opac.wu.ac.th/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00106650

                                                                               แนะนำโดยงานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ WUCLM

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Electronic Resourcesความเห็น (0)