...คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราจะต้องฝึกให้สามารถที่จะเข้ากับคนอื่นและร่วมมือกับคนอื่น วิธีเข้ากับคนอื่นและร่วมกับคนอื่นจะต้องพยายามที่จะเข้าใจว่าสังคมเรา...

... คำว่าสังคมนี่ก็ไม่ใช่หมายถึงสังคมที่จะไปเล่นสนุกๆ เป็นสังคมหมายถึงชุมนุมหมู่ที่อยู่ด้วยกัน จะอยู่กันได้อย่างไร ก็ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางหลักวิชาสร้างสรรค์ขึ้นมา และทั้งอยู่ด้วยความเห็นอกเห็นใจ ด้วยความเมตตาซึ่งกันและกัน...

...คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้ จะต้องอยู่เป็นหมู่เป็นคณะ และถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคีคือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ช่วยแหลือในทุกเมื่อ ช่วยกันคิดว่าสิ่งใดสมควร สิ่งใดไม่สมควร สิ่งใดที่จะทำให้นำมาสู่ความเจริญ ความมั่นคง ความสุขก็ทำ สิ่งใดที่นำมาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เว้น และช่วยกันปฏิบัติทั้งหน้าที่ทางกาย ทั้งหน้าที่ทางใจ...

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หนังสือคำพ่อสอน ในโครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยความรักและความดี
60 ปี 60 ล้านความดีถวายในหลวง น้อมเกล้าถวายในหลวง