การเริ่มต้น ... อาจมีข้อผิดดพลาดบ้างสำหรับการเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ   นำข้อผิดลพาดมาเป็นบทเรียน แต่อย่าได้อย่าผิดพลาดบ่อยนัก   ขอเป็นบกพร่องบ้าง ดีกว่า