ทางเดินของแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน แตกต่างกันไปตามพื้นฐานชีวิตของแต่ละคน ทำให้หน้าที่และความรับผิดชอบมากน้อยแตกต่างกัน ซึ่งบางครั้งทำให้คนเราหลงไปยึดติดกับสิ่งเหล่านั้น และพันธนาการตัวเองไว้ ยึดเอาเป็นหลักตัดสินคน วัดค่าของคนแต่ไม่มีใครที่จะมาสามารถตัดสินได้ว่าคนไหนที่มีค่าหรือไม่มีค่า ทุกคนมีค่าอยู่ในตนเอง ถึงแม้ว่า พลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับหน้าที่อันยิ่งใหญ่  

แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนๆนั้นจะต้องพิเศษหรือแตกต่างจากคนอื่นทั่วไป