การเข้าชั้นเรียนในวันที่ 7 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านมา อาจารย์ประไพ ฉลาดคิด  อาจารย์ท่านได้ให้นำงานที่ได้ศึกษาจากงานวิจัยต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่ม ออกมานำเสนอให้เพื่อนได้ฟัง จะมีอยู่ด้วยกัยทั้งหมด 8 กลุ่มด้วยกันครับ แต่ละกลุ่มก็ต่างรายงานได้น่าสนใจครับ รายงานได้เพียงแค่ 6 กลุ่มก็หมดเวลาเสียก่อน แต่ก่อนหมดเวลา อาจารย์ท่านได้ให้ออกเสียงเลือกเรื่องที่น่าสนใจที่สุด ผมเลือกกลุ่มที่ 2 คือเรื่อง จัดอันดับมหาวิทยาลัย "เพื่อใคร" ครับ