ในการเรียนการสอนเมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม อาจารย์วิทยาให้ออกแนวความคิดว่า ถ้าจะในอนาคตเราจะรวมกิจการกับเพื่อนๆ ให้ห้องเรียนกฎหมาย เราจะเลือกรวมกิจการประเภทใด

 

ในฐานะที่เราทำธุรกิจสปา เราเลยมีแนวคิดจะรวมธุรกิจสปากับคุณเอกอนงค์และคุณลินดา เนื่องด้วยอยากทำธุรกิจแนวเดียวกันคือ สปา การรวมกิจการแบบนี้ คือ การรวมกิจการแบบแนวนอน (Horizontal Integration) เป็นการรวมกิจการที่มีลักษณะเหมือนกัน หรือกิจการประเภทเดียวกันเข้าด้วยกัน และเราตั้งใจจะซื้อหุ้นของการทำธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัย ที่เป็นการรวมกิจการแบบผสม (Conglomerate Integration) เป็นการรวมกิจการของกิจการที่ผลิตภัณฑ์ หรือบริการมีความเกี่ยวข้องทางด้านการผลิตหรือการตลาดน้อยมาก หรือไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลย

จากการรวมกิจการทั้งสองประเภทดังกล่าว เรายังต้องวิเคราะห์ SWOT ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีดังต่อไปนี้

จุดแข็ง (Strength)

 • มีเงินทุนมากขึ้น มีสามารถในการก่อหนี้เพิ่ม มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแรง
 • มีอำนาจในการต่อรองกับผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำอางค์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ภายในร้านมากขึ้น
 • รวบรวมช่างที่ชำนาญจาก 3 แหล่งมาเป็นจุดศูนย์รวม
 • ลดต้นทุนในเรื่องสถานที่ เนื่องจากสามารถใช้สอยได้จากหุ้นส่วนของที่อยู่อาศัย
 • สร้างอัตรารายได้แบบก้าวกระโดด
จุดอ่อน (Weakness)

 • สภาพการแข่งขันสูง
 • มีการตัดสินใจหลายคน ทำให้มีผลกระทบในการดำเนินงาน
โอกาศ (Opportunity)
 • สามารถขยายสาขาออกไปได้มากกว่าหนึ่งสาขา
 • สามารถขยายตลาดออกไปแตกสายจากธุรกิจสปา อาจเป็นเสริมสวย หรือทำให้ครบวงจรความงาม
 • สามารถมีพันธมิตรทางการค้าได้ในอนาคต ถ้าธุรกิจไปไกล
 • สามารถพัฒนาช่างให้ชำนาญการมากขึ้น เพราะรวมหลายๆ ร้าน ทำให้เป็นจุดศูนย์รวมประสบการณ์การทำงาน
อุปสรรค (Threat)
 • ลูกค้าของธุรกิจสปาจะมีขาจรเป็นส่วนใหญ่ รายได้ที่เข้าอาจไม่คุ้มที่จะเปิดร้านใหญ่ๆ
 • คู่แข่งขันทางธุรกิจมีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว หรือร้านเล็กๆ ที่เน้นราคาถูก