เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  2       เรื่องเล่าที่ :  3

ผู้เล่า :   พีระ   ทองมี

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ชื่อเรื่องเล่า :  “การแทรกกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มรับน้อง”


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
เมื่อนิสิตจัดกิจกรรมรับน้อง มหาวิทยาลัยจะแนะนำให้นำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ไปใช้ในกิจกรรมรับน้อง แต่ไม่ได้รับความสนใจ ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยเชิญวิทยากรมาให้การแนะนำ อบรมให้แก่นักศึกษาที่เป็นผู้นำเพื่อนำไปทำกิจกรรมรับน้อง มีนักศึกษาบางคณะไม่นำไปใช้ ซึ่งการจัดอบรมเกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ทำให้การรับน้องดีขึ้นกว่าเดิม โดยใช้เกมส์ที่สร้างสรรค์นำมาใช้ เช่น เกมส์ต่อหลอดกาแฟ เกมส์โดมิโน


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. ร่วมกันริเริ่มกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

2. ให้ความจริงใจ

3. ใช้จิตวิทยา

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง