เยดีย์๔


เจดีย์ 4

นำเสนอโดย
สามเณร นครินทร์ จันโน

เสนอ ดร.โสภณ จาเลิศ
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

      เจดีย์ 4  หมายถึง  สิ่งที่ก่อขั้น  ที่เคารพบูชา  สิ่งที่เตือนใจให้ระลึกถึง  ในที่นี้หมายถึง สถานที่หรือสิ่งที่เคารพบูชาเนื่องด้วยพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนา  เรียกเต็มว่า  สัมมาสัมพุทธเจดีย์หรือพุทธเจดีย์

          บริโภคเจดีย์  หมายถึง  เจดีย์คือสิ่งที่สถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยทรงใช้สอย  อย่างแคบ หมายถึง  ต้นโพธิ์  อย่างกว้างหมายถึง  สังเวชนียสถาน 4  ตลอดจนสิ่งทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าเคยทรงบริโภค  เช่น  บาตร  จีวร  และบริขารอื่น ๆ เป็นต้น

          ธรรมเจดีย์  หมายถึง  เจดีย์บรรจุพระธรรม  เช่น  บรรจุใบลานจารึกพุทธพจน์  แสดงหลักปฏิสจจสมุปบาท  เป็นต้น

          อุทเทสิกเจดีย์  หมายถึง  เจดีย์สร้างอุทิศพระพุทธเจ้า  ได้แก่  พระพุทธรูป

เอกสารอ้างอิง

          พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ.ปยุตโต).  พจนานุกรมพุทธศาสตร์  ฉบับประมวลธรรม.  พิมพ์ครั้งที่ 24.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, 2556.

หมายเลขบันทึก: 673512เขียนเมื่อ 2 ธันวาคม 2019 13:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 ธันวาคม 2019 13:41 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท