ชุ่มชื่นใจ ณ ศพอ. วัดขันเงิน

ณ ศาลา ๓๐๐ ปี  วัดขันเงิน (พระอารามหลวง)  ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๘ โมงเช้า ถึงเที่ยงวัน จะมีบรรยากาศที่พระวิทยากร และ คณะคุณครู ร่วมบ่มเพาะคุณธรรม ให้กับนักเรียน ๓ ช่วงชั้น  โดยช่วงชั้นแรก เป็นช่วงชั้นที่ ๑ มีนักเรียนส่วนใหญ่เป็น ป ๔ และมี ป ๓/ป ๒ และ ป๑  รวมอยู่่ด้วย   ส่วนช่วงชั้นที่ ๒ เป็นนักเรียนชั้น ป ๕   สำหรับ ช่วงชั้นที่ ๓ ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้น ป ๖ และ มีชั้นมัธยม ๑ บ้าง  
..

ตลอดระยะเวลา ๒๑ สัปดาห์ ในหนึ่งปี แบ่งเป็นเทอมที่ ๑ และ ๒ ที่เราทำกิจกรรมร่วมกัน ร่วมเรียนรู้ ในวิชาพุทธประวัติ  วิชาธรรมวิภาค ซึ่งทั้งสองวิชามีคณะพระวิทยากรสอน ส่วนวิชาเสริม ภาษาอังกฤษ จัดสอนโดยคณะคุณครู  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักเรียนส่วนหนึ่่งได้ผ่านการสอบปฏิบัติ และสอบปลายภาค   จนกระทั่งวันนี้ ทุกคนต่างภูมิใจที่นอกจากจะได้รับการฝึกอบรม บ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ต่างๆแล้ว เราก็ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตรจากกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยพระเดชพระคุณพระธรรมโกศาจารย์ เป็นผู้มอบเกียรติคุณบัตร และให้โอวาทธรรมสำหรับพวกเราทุกคน หากฟังและนำไปใคร่ครวญก็จะเป็นประโยชน์ยิ่ง

..

สามปีแล้วสินะ ที่ได้เข้ามาช่วยงานที่วัด ตั้งแต่ยุติบทบาทการสอนนักศึกษาและกลับมาทำหน้าที่อื่นๆ   แถมได้มีโอกาสมาสืบสาน ต่อยอด โครงการดีๆที่ัวัดขันเงิน   จะว่าไปจริงๆแล้ว สมัยเป็นเด็กหญิง...ก็ได้ร่วมเรียนรู้กับพระอาจารย์ที่วัดตั้งแต่เริ่มเปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  สมัยกระโน้นก่อนจบประถมศึกษาก็สอบได้วุฒินักธรรมชั้นโท   มาบัดนี้ได้มาร่วมงานโดยเปลี่ยนบทบาทไป  เป็นคุณครูช่วยพระอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในช่วงชั้นที่ ๑ ร่วมกับคุณครูอีกหนึ่งท่าน 

..
สมัยที่เป็นนักเรียนรุ่นแรกๆ ที่ได้มีโอกาสเรียนกับอดีตเจ้าอาวาสผู้มีวิสัยทัศน์ยาวไกล
ท่านพระเดชพระคุณพระราชญานกวี  ท่านให้ความสำคัญต่อการศึกษาทั้งพระและสามเณร โดยจัดให้มีการสอนบาลี ก่อตั้งโรงรียนพระปริยัติธรรม ทีวัดขันเงิน ตลอดจนสนับสนุนให้ก่อตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดขันเงิน  ปัจจุบันนี้แม้หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนไปบ้าง  แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือการบ่มเพาะคุณธรรม  วันนี้จึงขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ๑๐๕ คน ที่มีความตั้งใจ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงผูัปกครองที่สนับสนุนลูกหลานมาร่วมเรียนรู้ที่วัด

..

คณะพระวิทยากรและคุณครูทุกท่านที่เสียสละในการทำงานจิตอาสามาช่วยสอน ทำให้โครงการนี้ดำเนินมาอย่า่งต่อเนื่องถึง ๕๐ กว่าปี  และปีนี้การดำเนินงานแล้วเสร็จ นำโดยพระมหาชนะ อริยราโม ภายใต้การสนับสนุนของพระเดชพระคุณพระธรรมโกศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดขันเงิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศพอ. บ่มเพาะคุณธรรมความเห็น (0)