วันที่ 18 ธันวาคม 2549 เป็นวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีนี้มีเพื่อนๆ จบและเข้ารับปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 4 คน คือ เปิ้, (สภาพร แซ่เตียว) ยวน (อัจฉรา ลักขณานุกูล) เจ้วิทย์ (วัชวิทย์ มีหนองใหญ่) และ ก้อย (สุทธาสินี ครุฑกะ) ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆด้วยนะครับ