การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สวัสดีคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมรวมทั้งผู้อ่านทุกท่านกระผม นายพัฒนายุ จังธนสมบัติ รหัสนักศึกษา 5843050112 หมู่เรียน 58/37 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนหน่วยฝึกที่ 11 สำนักงานศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นวันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์ วันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เช้าวันนี้เวลา 09.00 น. - 11.00 น. ไปคลองโยงไปขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน

เวลาประมาณ 12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลาประมาณ 13.30 น. - 17.00 น. กลับบ้านนั้งทำงานของโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีไทยอังกะลุงและใส่ภาพผนวก

การมาเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยรวมในการฝึกงานวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีและสนุกสนานสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาลัยราชภัฏนครปฐมรวมทั้งผู้อ่านทุกท่านที่เข้ามาอ่านเข้ามาเยี่ยมชม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมความเห็น (0)