การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (03/11/62)

สวัสดีคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ดิฉัน นางสาวยุพารัตน์ วงศ์วรกาญจน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่2 ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น(ปลักไม้ลาย)วันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันศุกร์ ที่ 03 พฤศจิกายน  ‎2562

โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันนี้ดิฉันได้มาช่วยงานที่ ห้องประชุมปิ่นเกลียว ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก " การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยการอ่าน " ซึ่งเป็นงานที่ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดขึ้น พี่ๆและอาจารย์ในสำนักงานให้มาช่วยงาน ถึงแม้ว่าดิฉันจะจบฝึกงานไปแล้วก็ตามแต่ดิฉันก็อยากจะมาช่วย งานที่ดิฉันช่วยในวันนี้คือ จัดสถานที่สำหรับรับประทานอาหาร  ยืนต้อนรับแขกที่มาในงาน จัดอาหารว่าง  ล้างแก้วน้ำ  ไปซื้อของให้พี่ๆ และช่วยเก็บของ ภายในงาน การที่ดิฉันได้มาช่วยงานในวันนี้ดิฉันก็ได้ใบเกรียติบัตรอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)