นายสหรัฐ ลักษณะสุต รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อ และกำหนดการ การนำนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 15 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ.2555 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556
.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ นายสหรัฐ ลักษณะสุต สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเฝ้ารับเสด็จและรับพระราชทานรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และทุนการศึกษา
.

โดยนายสหรัฐ ลักษณะสุต จะเข้าพิธีซักซ้อมฯ ในวันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 7.00 น. ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ และจะเข้าเฝ้ารับเสด็จและรับพระราชทานรางวัล ในวันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 น. โดยประมาณ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต
.

ข้าพระพุทธเจ้า นายสหรัฐ ลักษณะสุต และครอบครัวลักษณะสุต รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
.

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อ และกำหนดการ การนำนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 อย่างเป็นทางการ
https://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php…
.


#ครุศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #สหรัฐลักษณะสุต #saharatlaksanasut #ลักษณะสุต #laksanasut #รางวัลพระราชทาน #นักศึกษารางวัลพระราชทาน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายสหรัฐ ลักษณะสุต รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาความเห็น (0)