นวัตกรรมทางการศึกษา

นวัตกรรมทางการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า การทำงานจะเกิดประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน ในทางการศึกษาก็เช่นเดียวกัน การจัดระบบการศึกษา ก็ได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ โดยให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาทางด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ
1. พุทธิพิสัย (Congnitive Domain)
2. จิตพิสัย (Affective Domain)
3. ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)
ผู้ช่วยศษสตราจารย์ ดร.วารินทร์ รัศมีพรหม (2531: 25 - 27) แห่งภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรณ ประสานมิตร ได้เพิ่มพิสัยที่ 4 ขี้นอีก คือ สัมพันธพิสัย (Interpersonal Skill Domain) ซึ่ง Domain ทั้งสี่นี้อาจแยกให้เห็นขั้นตอนของการเรียนรู้ได้ ดังนี้
1. พุทธิพิสัย (Congnitive Domain) เป็นเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับความคิดรวบยอด ซึ่งแบ่งเป็นขั้นตอนตามลำดับได้ดังต่อไปนี้
     1.1 Knowledge - รู้ จำ บอก
     1.2 Comprehension - แปล สรุป ตีความหมาย
     1.3 Application - ประยุกต์ มีความคิดของตนเองขึ้น
     1.4 Creation - สร้างสรรค์ความคิดขึ้นใหม่ สามารถแยกส่วนประกอบเดิม และประกอบขึ้นใหม่ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรมทางการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 67122, เขียน: 14 Dec 2006 @ 09:56 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

พัชรีภรณ์ เมยานนท์
IP: xxx.29.20.21
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาดีมาก  ดีมากนะ