รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2547

วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวาน

คณะกรรมการประเมินตรวจสอบได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานเลขานุการ เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2548 มีทั้งคำชมเชยและข้อเสนอแนะตามมารยาทของคณะกรรมการฯ แต่สิ่งที่หน่วยงานเล็ก ๆ อย่างสำนักงานจะต้องก้าวต่อไป คือนำข้อเสนอแนะและสิ่งที่ยังไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้ มาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน ผมส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายใน YAR ให้ตัวแทนงานทั้ง 5 งานรับไป เพื่อร่วมกันทำงานเป็นทีมในการพัฒนาคุณภาพของสำนักงาน เพราะการประเมิน QA ของสำนักงานในรอบหน้าจะมีการประเมินองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก จึงอยากให้ตัวแทนงานร่วมกันขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพครับ มีแผนพัฒนาหลายเรื่องที่ต้องร่วมกันทำครับ เช่น การจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสำนักงานเลขานุการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเลขานุการ และการจัดทำองค์ประกอบที่ 10 ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้องมี "ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)