เต้นเปลี่ยนชีวิตสานฝันเด็กและเยาวชน

การให้โอกาสความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกในแนวทางที่สร้างสรรค์

           ปัจจุบันเยาวชนมีปัญหาหลายอย่างที่ตนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยตนเอง บางครั้งอาจจะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการผิดๆไม่มีการคิดวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง ปัญหาความก้าวร้าวรุนแรงของเด็กและเยาวชนในสังคม เป็นปัญหาเร่งด่วนจำเป็นต้องได้รับการดูแลแก้ไขป้องกันอย่างจริงจัง การปราบปรามลงโทษเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ปลายเหตุ ไม่สามารถหยุดยั้งพฤติกรรมที่เป็นอันตรายได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยเริ่มจากการเข้าใจปัญหาและสาเหตุ การเข้าใจวัยรุ่นและความต้องการของวัยรุ่น 

            การให้โอกาสความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกในแนวทางที่สร้างสรรค์  เพื่อจุดประกายการปฏิบัติตน การปรับตัวและพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีของสังคมที่เหมาะสม  การเต้นฮิปฮอป(HIP HOP) เคป๊อป(K-POP) บีบอย(BEBOY) เป็นที่นิยมของวัยรุ่นอย่างแพร่หลายเป็นศิลปะบำบัด กิจกรรมเต้นฮิปฮอปเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการออกกำลังกาย  ทำให้ร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมเยาวชนได้แสดงออกไปในทางที่ดี สนับสนุนเยาวชนที่รักการเต้นให้มีเวที เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพ สร้างวินัยและความอดทน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และความเชื่อมั่นในตนเอง   การเต้นฮิปฮอป(HIP HOP) เคป๊อป(K-POP) บีบอย(BEBOY) มาให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม เพื่อปูทักษะพื้นฐานการเต้น ถือเป็นสื่อการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาสมรรถภาพเยาวชนด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ลดความวิตกกังวลผ่อนคลายความ ตึงเครียด ช่วยสร้างเสริมสมาธิความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การให้โอกาสเยาวชนได้รับบริการคำแนะนำ การส่งเสริมการแสดงออกในทางที่ดี เยาวชนสามารถนำไปฝึกฝนออกกำลังกายในเวลาว่าง จึงเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาปรับเปลี่ยนความคิดพฤติกรรม เกิดความรู้สึกมีคุณค่านำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้      

  การให้ความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางที่ถูกต้องเหมาะสม โดยมีกิจกรรมการเต้นฮิปฮอป(HIP HOP) เคป๊อป(K-POP)และบีบอย(BEBOY)ในการออกกำลังกายร่วมกัน มีทักษะและมีการพัฒนาศักยภาพความสามารถ ความรับผิดชอบตนเองในการฝึกท่าเต้น การสร้างความมีวินัย ความอดทนฝึกฝนพัฒนาจนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมทางเลือกที่ควรสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ สร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชน มีสุขภาพแข็งแรง เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีพรสวรรค์ สามารถพัฒนาไปสู่ความสำเร็จ เสริมสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์สังคมและสติปัญญา ให้เยาวชนเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกลับตัวเป็นคนดีพร้อมกลับสู่สังคมได้อย่างมีความสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาเด็กและเยาวชนความเห็น (0)