GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

พิมพ์เขียวงานวิทยานิพนธ์

การศึกษาการจัดระบบความรู้ของชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง

             การศึกษาการจัดระบบความรู้ของชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง : กรณีศึกษาพื้นที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโครงการนักจัดการความรู้ระดับชุมชน

กลุ่มงานนโยบาย  
          • นโยบายส่งเสริมอาชีพ
          • นโยบาย F.T.A
          • นโยบายที่ปรับใหม่ของรัฐบาล/เศรษฐกิจพอเพียง
          • นโยบายที่หน่วยงานรองรับที่เราทำหัวข้อวิทยานิพนธ์ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กลุ่มงานวิชาการ
          • ของเกษตรกรที่ทำแล้วประสบผลสำเร็จ
          • งานวิชาการที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐ
          • งานวิชาการที่อยู่ในหน่วยงานของภาคเอกชน

กลุ่มงานกระบวนการ
          • ของมหาชีวาลัยที่กำลังดำเนินการอยู่
          • ของเกษตรกรในโครงการ

กลุ่มงานกิจกรรม
          เก็บข้อมูลตามหัวข้องานของกลุ่มตัวอย่างที่เรากำลังศึกษาว่า เขาทำอะไร
          • ประชุม
          • สัมมนา
          • แลกเปลี่ยนเรียนรู้
          • กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้การลงมือปฏิบัติกิจกรรม

สรุปชุดความรู้
          • สรุปชุดความรู้ที่สังเคราะห์ให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง
          • สร้างตำราเป็นชุดความรู้ของชุมชน ของชาวบ้านจากการปฏิบัติงานจริง
          • ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการ
          • กระบวนการสมทบพิเศษที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาชีวาลัยอีสาน
          • โครงการเกษตรพอเพียงภาคชุมชน มีการจัดการความรู้/ระบบการจัดการความรู้ เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไร
      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 67074
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)