ตำบลห้วยขวางประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาเมื่อสมัยครั้งโบราณนั้น ต.ห้วยขวางนี้มีแต่ป่า และมีสัตว์ป่านานาชนิดได้อยู่อาศัย มีลำห้วยอยู่ลำห้วยหนึ่งไหลผ่านสถานที่นี้ พร้อมสัตว์นานาชนิดจะลงไปกินน้ำที่ลำห้วยนี้ เมื่อคนเห็นสัตว์ลงไปกินน้ำก็ตามลงไป สัตว์ก็จะวิ่งหนีไปและข้ามลำห้วยไม่ได้ จึงตั้งชื่อไว้ว่า "ห้วยขวาง"

พื้นที่

ต.ห้วยขวาง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน ระยะทางห่างประมาณ 10 กม. ห่างจากจังหวัดนครปฐมประมาณ 25 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อ.ดอนตูม, อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ทิศใต้ ติดกับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.กำแพงแสน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

อาชีพ

อาชีพหลัก เกษตรกรรมและรับจ้าง
อาชีพรอง ทำงานในอุตสาหกรรมที่อยู่ในเขต ต.ห้วยขวางและใกล้เคียง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,541 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 ถนนมาลัยแมน ส่วนถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน - ตำบล ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตซึ่งสร้างด้วยงบประมาณของ อบต. องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมโยธา ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์

เห็ดโคนญี่ปุ่น,สมุนไพรบำรุงผิว


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในงานพัฒนาชุมชนความเห็น (0)