โครงการจัดนิทรรศการทรัพย์สินทางปัญญา

การจัดนิทรรศการทรัพย์สินทางปัญญา

                  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการจัดนิทรรศการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนาความสามารถในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่ นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่ตรงโจทย์ สามารถแก้ปัญหาชุมชนและเป็นการมูลค่าเพิ่มด้วย ในมหาวิทยาลัยฯ ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาส่วนใหญ่จะถูกสร้างสรรค์ขึ้นจาก นักวิจัย นักศึกษา และอาจารย์ ซึ่งเมื่อมีการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาแล้วก็มีความจำเป็นต้องขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป

                   สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก จึงได้จัดทำโครงการเพื่อให้เจ้าของผลงานทรัพย์สินทางปัญญา นักวิจัย นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจทั่วไป ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในกระบวนการและยื่นขอรับความคุ้มครอง และสามารถจัดเตรียมคำขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามเงื่อนไขและรูปแบบที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากำหนด และการสืบค้นจากฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการจดทะเบียนอยู่แล้วทั้งในและต่างประเทศ อันจะเป็นช่องทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันมาต่อยอดและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในกระบวนการและยื่นขอรับความคุ้มครอง และสามารถจัดเตรียมคำขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามเงื่อนไขและรูปแบบที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากำหนด

      2. เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ สร้างแรงขับเคลื่อน และพัฒนาการวิจัยเป็นฐานความรู้ไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์

          3. เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการสร้างความตระหนักและกระตุ้นการจดทะเบียนทรัพย์สิน ทางปัญญา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การขออนุสิทธิบัตร (ด้านสิ่งประดิษฐ์)ความเห็น (0)