ขั้นการเผยแพร่และจัดเก็บความรู้

          ๑.  ดำเนินการจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ในรูปเอกสาร  การจัดบอร์ด  นิทรรศการ  ระบบ  Internet  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ตลาดนัด  ความรู้

          ๒.  ดำเนินการให้รองผู้อำนวยการทุกฝ่ายเสนอผลงาน  การวิจัยเพื่อพัฒนาวิทยาลัย ฯ  ในลักษณะงานของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการบริหารงาน

          ๓.  ดำเนินการให้มีการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ  ที่ได้จากการความรู้  เผยแพร่ทางเว็บไซต์/เว็บบอร์ด  เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานต่าง ๆ  และบุคคลทั่วไปทราบต่อไป