Contact

การออกฝึกประสบการวิชาชีพครูในครั้งแรก

  งานยุ่ง  
การฝึกประสบการวิชาชีพครูในครั้งนี้เป็นประสบการใหม่  ๆ ที่ผมได้เรียนรู้ในเป็นครั้งแรกในชีวิต.....เกี่ยวกับงานในหน้าที่ครูก็ว่าได้เมื่อก่อนผมคิดว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่สบายแต่พอผมมาได้สัมผัสครั้งแรกผมก็เริ่มที่จะรู้แล้วว่าอาชีพครูนั้นเป็นอาชีพที่หนักหนาและเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความอดทนเป็นอย่างมาก

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 66711, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

Recent Posts 

Comments (0)