ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2549 ผมได้ขอบรรจุการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสถาบันไว้ในโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย และของบประมาณเพียง 1,000 บาท เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง การทำวิจัยสถาบันให้กับบุคลากรสายบริการ ในการนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาในงาน ทั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านวิจัยของคณะ โดยผมได้ทาบทามวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์ตั้งแต่เดือนที่แล้วคือ รศ.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย อาจารย์รับปากเรียบร้อยว่าวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน นี้ เจอกันแน่นอนที่คณะสหเวชศาสตร์

    การจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสถาบัน กำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ไว้ดังนี้ ครับ

  • ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต (Output)

        1.มีการจัดอบรมให้ความรู้การทำวิจัยสถาบันให้กับบุคลากรสายบริการ

        2.บุคลากรสายบริการได้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  • ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

         สำนักงานเลขานุการมีงานวิจัยสถาบันอย่างน้อย 1 เรื่องจากความร่วมมือของบุคลากรใน  

        สำนักงานเลขานุการ 

         สำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ ถือว่าเป็นหน่วยงานกำลังพัฒนา ที่ต้องเริ่มจากการพัฒนาคนก่อนเป็นเบื้องต้นครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ