โครงการวิจัย


หลักสูตรครู5ปีดีหรือไม่?
 โครงการวิจัย และติดตามการใช้หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
                                                สวนสุนันทา  พ.ศ.2547
                   **************
1.ชื่อหัวหน้าโครงการและหน่วยงานสังกัด
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

2.ความสำคัญของเรื่องที่ทำวิจัย

 หลักสูตรการผลิตครู5ปีได้ออกแบบการผลิตครูไว้อย่างเป็นระบบนับตั้งแต่คุณลักษณะของบัณฑิตครูที่ต้องการ ระบบหลักสูตร ระบบการ

จัดการเรียนรู้  ระบบการวัดประเมินการเรียนการสอน ระบบการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะครู ระบบการจัดแหล่งการเรียนรู้และกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ระบบการเตรียมและพัฒนาอาจารย์  ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระบบ ระบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์กับโรงเรียนในเขตพื้นที่และระบบการบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์   และบัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏได้นำหลักสูตรไปจัดการศึกษามาครบ 1 ปีการศึกษาคือในปี 2547 แล้ว มหาวิทยาลัยจึงมีความประสงค์จะติดตามการใช้หลักสูตรในรอบปี พ.ศ.2547 ที่ผ่านมาว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมหรือไม่ มากน้อยเพียงใด การบริหารจัดการกระบวนการผลิตครูมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด เป็นไปตามหลักการที่กำหนดหรือไม่ การจัดการเรียนรู้มีรู)แบบวิธีการอย่างไร ตอบสนองตามเป้าประสงค์หรือไม่ รวมถึงความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์กับโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกิดขึ้นหรือไม่เพียงใด เพื่อนำผลมาใช้ปรับปรุงการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นในปี 2548 ตามหลักการที่ว่า หลักสูตรจะต้องพัฒนาให้ทันกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา มหาวิทยาลัยจึงได้เสนอโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตครูหลักสูตร 5 ปีขึ้น เพื่อนำผลที่ได้รับมาใช้ปรับการผลิตครู 5 ปีให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

                    ในโครงการวิจัยนี้มหาวิทยาลัยเห็นสมควรได้มีการตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตร ได้มีการศึกษาสภาพการใช้

หลักสูตรในปี 2547 ที่ผ่านมา และได้มีการตรวจสอบและประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาครูและผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรจากนักศึกษา

ผู้สอน ผู้บริหารหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้อง ผลจะสามารถนำไปใช้ปรับสภาพการบริหารจัดการหลักสูตรให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นในปีต่อไป

และเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรในอนาคตด้วย
 
3.เป้าหมาย
ได้ต้นแบบของหลักสูตรผลิตครู5ปีใหม่ของคณะครุศาสตร์มาหวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเกี่ยวกับปรัชญา วัตถุประสงค์  โครงสร้าง หลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้  จำนวนหน่วยกิต ชุดวิชา และกระบวนการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรการฝึกหัดครู5 ปี

 

4.คำถามการวิจัย
                (1)หลักสูตรการผลิตครู5ปี ฉบับปี2546 มีความเหมาะสมเพียงใด
                (2)คณะครุศาสตร์นำหลักสูตรครู5ปีไปใช้ดำเนินงานในรอบปี2546 ในสภาพใด
                (3)ผลสัมฤทธิผลของหลักสูตรการผลิตครู5ปี ในรอบปี2546  เป็นอย่างไร
        (4)หลักสูตรการผลิตครู5ปี ต้องการปรับปรุงในประเด็นใดบ้าง

 

5.วัตถุประสงค์การวิจัย
            (1)ศึกษาความเหมาะสมของหลักสูตรการผลิตครู5ปี ฉบับปี2546
            (2)ศึกษาสภาพการใช้หลักสูตรครู5ปีของคณะครุศาสตร์ ในรอบปี2546   
            (3)ศึกษาสัมฤทธิผลของหลักสูตรการผลิตครูครู5ปี ของคณะครุศาสตร์ ในรอบปี2546
     (4)เสนอแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครูครู5ปี ในรอบปี2546

 

6. ขอบเขตของโครงการ
        1.การวิจัยนี้ต้องการการติดตามการใช้หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี ฉบับ พศ.2546 ของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏในรอบปี 2547
2.การติดตามการใช้หลักสูตร 5 ปีนี้ต้องการศึกษาสภาพการใช้หลักสูตรการผลิตครูที่คณะครุศาสตร์ มรภ. สวนสุนันทาเท่านั้น
3.การวิจัยนี้เป็นการศึกษาจากผู้บริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาครู  ครูพี่เลี้ยงและโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
4.สาระสำคัญในการวิจัยนี้ ประกอบด้วยการออกแบบหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตร

 

7.วิธีดำเนินงาน
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยดังนี้
(1) วิเคราะห์เอกสารหลักสูตร
(2) ศึกษาสภาพการใช้หลักสูตรในปี 2547 ที่ผ่านมา 2 ภาคเรียน
(3) วิเคราะห์ SWOT ของเอกสารหลักสูตรและการใช้หลักสูตรในรอบปี 2547    
(4) ประเมินสัมฤทธิผลของการใช้หลักสูตร
(5)  ตรวจสอบสาระสำคัญที่ควรปรับปรุง
(6) จัดวิพากษ์ผลการวิจัย

 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(1)ได้ความเหมาะสมของหลักสูตรการผลิตครู5ปี เกี่ยวกับปรัชญาหลักสูตร  วัตถุประสงค์ คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน  การจัดการเรียนรู้   การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  โครงสร้างหลักสูตร และจำนวนหน่วยกิต  การจัดกลุ่มและชุดวิชา  ผลลัพธ์การเรียนรู้  คำอธิบายชุดวิชา   การบริหารหลักสูตร
(2)ได้สภาพการใช้หลักสูตรครู5ปีของคณะครุศาสตร์ ในรอบปี2546 เกี่ยวกับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา การจัดแผนการเรียน  การจัดผู้สอน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ    การจัดแหล่งการเรียนรู้   การวัดประเมินผล  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
(3)ได้สัมฤทธิผลของหลักสูตรการผลิตครูครู5ปีของคณะครุศาสตร์ ในรอบปี2546 เกี่ยวกับผลการเรียนของนักศึกษาครู   ผลการสอนของอาจารย์  การบริหารหลักสูตร  คุณลักษณะนักศึกษา

 

9.งบประมาณและระยะเวลาดำเนินการ
(1)งบประมาณของโครงการ 100000 บาท
(2)ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี ตุลาคม 2547-กันยายน 2548

 

10.คณะผู้วิจัย
        (1) รองอธิการบดี                                                        ที่ปรึกษา
(2) คณบดีคณะครุศาสตร์                                             ปรึกษา
(3) ผศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี(คณะครุศาสตร์) หัวหน้าโครงการวิจัย
(4) อจ.คณะครุศาสตร์                                                 นักวิจัย
(5) อจ.คณะอื่น                                                          นักวิจัย
(6) อจ.คณะอื่น                                                          นักวิจัย
(7) อจ.โรงเรียนมัธยมสาธิต                                         นักวิจัย
(8)นักศึกษาปริญญาโท 2-3 คน                                     นักวิจัย
คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 665เขียนเมื่อ 30 มิถุนายน 2005 23:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 13:52 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี